« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2019
Zápis &.mms ze zasedání zastupitelstva Obce Nalžovice dne 24.října 2019
<br> Přítomno: 10 členů zastupitelstva
<br> [viz prezenční listina — příl.č.1) Zasedání zahájeno: 19.01 hodin Zasedání ukončeno : 20.39 hodin
<br> Starostka zahájila zasedání a seznámila přítomná s]eho programem.Program býl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č.lžgfžůůů Sb <.>,o obcích iobecní zřízeníl,ve znění pozdějších předpisů [příloha č.li a členové zastupitelstva ho obdrželi v pozvánce na zasedání společně s podkladv kjednání v souladu sjednacím řádem.Starostka navrhla přidat do programu žádost školý o zvážení nákupu vvhavení pro školníjídelnu <.>
<br> Program:
<br> volba ověřovatelů zápisu <.>
<br> záměr směný obecních pozemků u lihovartt <.>
<br> Navýšení nájemného v obecních bytech <.>
<br> Navýšení cený vodného a stočného <.>
<br> Navýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu <.>
<br> Dodatek k nášemni smlouvě pozemku parc.č.1944 na Sejcích <.>
<br> FPFPWFP
<br> Podpis „Smlouvý o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavbý"
<br> k pozemku parc.č.?33 ost.plocha - ost.komunikace k.ú.Nalžovice iza zámkem) <.>
<br> 8.Žádost Charitý Starý Knín o prodloužení „Smlouvý o poskýtování sociálních služeb“ vobci s fin.příspěvkem 3 tis.Kč <.>
<br> 9.Rozpočtové opatření č.ŠIZDIB <.>
<br> 1D.Nákup výbavení pro školníjídelnu <.>
<br> 11.Informace starosti.-tý a diskuze <.>
<br> Hlasování: pro 10 proti ů zdržel se El Navržený program býl schválen <.>
<br> 1.za ověřovatele pvli navrženi XXX XXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXXXX.Hlasování: pro X proti ů zdržel se X
<br> 2.Záměr směnv obecních pozemků u Iíhovaru <.>
<br> Záměr býl zveřejněn na úřední desce obce od 19.9.do ?.1ů.2i]19 <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemků v katastrálním území Nalžovice ve vlastnictví Obce Nalžovice ato z parc.č.5?5 trvalý travní porost 41 m2,z parc.č.ETE— trvalý travní porost 1?1 m2 a z parc.č.585 neplodná půda — ostatní plocha 2D? m2 io celkové výměře 421 m3) za čá...

Načteno

edesky.cz/d/3390720

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz