« Najít podobné dokumenty

Městys Kněževes - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Kněževes.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
oDOPRAVNÍ ZNAČENÍ-
<br> PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX Zodpovědný projektant,kontrola: tel.: XXX XXX XXX.e-mail: gregor©adsum.cz XXXXXX XXXXXX
<br> V-
<br> Stavba (a kce);
<br> II/227,DUK.<.> HRDINÚ as.-24.11.2019
<br> Objekt:
<br> Investor: KRAJSKÁ SPRÁVAA ÚDRŽBA SILNIC.DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.STŘEDOČESKÉHO KRAJE PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM Ob' d t [ ADSUM spol.sr.o.je na e : Havlíčkova 923,273 51 Unhošt
<br> M ETROSTAV a.s provozovna: Lidická 7,273 51 unhošt,<.>
<br> tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022 Koželužská 2450/4.180 00 Praha 8
<br> lccnaaluudsna Je 21 unum 199: u rka-laku.: sauáu » man,*.mazu (nel Číslo zakázky: DID-1 58-1 [3/20] 9
<br> RAKOVNÍ K
<br> Měřítko: _
<br> Rekonstrukce povrchu silnice “WWW A4
<br> úplná uzavírka
<br> Číslo přílohy: Paré;
<br> Schematický plánek D0 - celková situace
<br> Omezení na silnici II/227 Dukelských hrdinů.Rakovník
<br> a \.\ “©,-ff 430 ' *
<br> ob'ízdnáhasa směrRakovník- nadlitn = „„
<br> af
<br> if.'(
<br> k " DETAIL 5 <.>
<br> „f.<.> — \!
<br> Na Knhrdcch
<br> __ uzavírka siL.č Ill227- hnukeLhrůinů
<br>.- \.;“j.% - ; T__- ( "f'ť _ 10V? " i ?“ * i _ ! & '—»" “.:-_- _.:“ ) \ _ F _ Ql—I : É '.<.> \.<.> Em,\ „ji i pt.-„m- '
<br> ČSN EN Iso 90012001
<br> —" mm“ % \ f _ ŘDETAIL 1.1 „N??.Bemovkn
<br>,><.Vila-mm
<br> á "%n 4%) <,>
<br> š
<br> NMG:
<br> <.>,? "- Muay—* '.\ “- r 5 |.<.> - !.<.> - !
<br> DZ B 28 a budou umlslěny min týden před uzavlmou ul.uukelsky'ch hrdlnů <.>
<br> Na \dazdech do ullc Vackova a Pod Nemocnlcl bude zakryto DZ č.B 24 a,b,C 2f.IP 4b & B 2
<br> “* ----- 151%.ls11a 2.Is11a 3.Is11a 5.—.<.>.<.>.".© “" sídl <.>,! Na,7“ "' V Lukách
<br> w%\ G+H C_I'O W E „„ * „5%.m- © „„ *.„ _ __ N30“ *
<br> SILČ ||I227 SILĚ.||Í227 SILČ.||Í227 +\ SILČ."1227 ULDUKELHRDINÚ ULDIIKELHRDIN ULDUKELHRIJIN ULDUKELHRDINÚ E “._ _ n!_ '.Ě - “A
<br> llZAVŘElM uuviluu L umím uuvlluu " — — ==?— :::2: \.<.>.>—' „* \\ SPN- :::-:|— \'(ň _ _ _
<br> DETAIL KŘIŽOVATEK 5 D;
<br> DEI'AIL KŘIŽOVATI_E_K s _...
zde
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00SLF06
MURAX00SLF06
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/53496/2019/Prch Metrostav a.s <.>
IČO 00014915
Koželužská č.p.2450/4
180 00 Praha
kterou zastupuje
ADSUM spol.s r.o <.>
IČO 45144991
Havlíčkova č.p.923
273 51 Unhošť
<br> Č.j.: MURA/53736/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
mprchalova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 13.11.2019
<br> Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/53496/2019/Prch <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 11.11.2019 podala společnost Metrostav a.s <.>,IČO 00014915 <,>
Koželužská č.p.2450/4,180 00 Praha (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-307933-2/ČJ-2019-011206 ze dne 12.11.2019
<br>
stanoví
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích na silnicích II.a III.tříd na okrese Rakovník a na místních
komunikacích ve městě Rakovník,z důvodu úplné uzavírky silnice č.II/227,ulice Dukelských
hrdinů v Rakovníku <.>
<br> Podmínky provedení p...

Načteno

edesky.cz/d/3386221

Meta

Pronájem   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Kněževes      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz