« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Rozhodnutí o povolení vyjímky ZOPK ze zákazu - medvěd hnědy a rys ostrovid

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
*KUMSX026QXAK* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117,702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Zavedli jsme systémy řízení kvality,environmentu a bezpečnosti informací Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz Výroková část: Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 29 odst.1 a § 67 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.§ 75 a 77a odst.4 písm.h),j) a § 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),na základě žádosti Mendelovy univerzity v Brně,Lesnické a dřevařské fakulty,IČO 62156489,se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno,zastoupené prof.Dr.Ing.Liborem Jankovským,po provedeném správním řízení rozhodl takto: Právnické osobě Mendelova univerzita v Brně,Lesnická a dřevařská fakulta,IČO 62156489,se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno,zastoupené prof.Dr.Ing.Liborem Jankovským (dále jen „žadatel“) jakožto účastníku řízení podle § 27 odst.1 správního řádu I.se povoluje výjimka dle § 56 odst.1 a odst.2 písm.d) ZOPK ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných § 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů rušení (včetně plašení),odchytu (odchytem do klece,sklopce),držení,manipulace,dopravy (včetně uhynulých jedinců) - medvěda hnědého (Ursus arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx); v souvislosti s monitoringem rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos (dále jen „projekt“) na území Moravskoslezského kraje,kde je příslušným orgánem ochrany přírody krajský úřad (tj.mimo území Chrán...

Načteno

edesky.cz/d/3378650

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz