« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Zahájení aktualizace BPEJ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Cheb
Evropská 1605/8,350 02 Cheb
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 448423/2019
Spisová značka: SP14538/2019-529201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.sramek1@spucr.cz
<br> Datum: 8.11.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Cheb,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění
pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Dolní Hraničná (pozemek KN 51/8,46/16)
<br> Aktualizace BPEJ se zahajuje na žádost vlastníka za účelem ověření a upřesnění BPEJ na pozemku KN
51/8 a 46/16 v k.ú.Dolní Hraničná.Terénní průzkum a místní šetření bylo provedeno dne 6.11.2019 <.>
<br> Návrh změněné mapy BPEJ bude po ukončení aktualizace vyložen k veřejnému nahlédnutí na Státním
pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Karlovarský kraj,Pobočce Cheb a Obecním úřadu
Pomezí nad Ohří zveřejněním tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Cheb žádá Obecní úřad v Pomezí nad Ohří o
zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Po...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz