« Najít podobné dokumenty

Obec Středokluky - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Středokluky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí SÚ
IČO telefon fax mail internet
002 41 237 220 397 121 220 982 168 info@hostivice.eu www.hostivice.eu
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE
Stavební úřad
<br> Husovo nám.13,253 80 Hostivice
<br>
Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXX
Tel: XXXXXXXXX
<br> Dle rozdělovníku
<br>
E-mail: spicka@hostivice.eu
Spis.zn.: S-SÚ-14761/19-Špi
Č.j.: 18540/19/SÚ/JŠp
<br> Datum: 1.11.2019
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Hostivice,Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
26.8.2019 podal
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,V Chaloupkách 20,252 68 Středokluky <,>
XXX XXXXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,V Chaloupkách 20,252 68 Středokluky
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Vodovodní přípojka
Středokluky,V Chaloupkách č.p.20
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.9 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Středokluky <.>
<br>
<br>
Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Vodovodní přípojka k RD č.p.20 délky cca 4 m (HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 DN32)
<br>
<br>
<br> II.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
<br> 1.Stavba bude umístěna na pozemku st.p.9,parc.č.601/6 v katastrálním území Středokluky jak je
výše popsána a zakreslena v situačním výkresu 1:200,který vypracoval Ing.XXXXXX XXXXX ČKAIT
XXXXXXX v X/XXXX <.>
<br> X.Investor stavby je povinen umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu podle zákona
č.20/1987 Sb.v platném znění <.>
<br> 3.Stavebník zaji...

Načteno

edesky.cz/d/3376437

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Středokluky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz