« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Vyhl 1,2010, zabezp verejneho poradku, volny pohyb psu.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhl 1,2010, zabezp verejneho poradku, volny pohyb psu.pdf
OBEC DOLANY
<br> Obecně závazná vyhláška
obce Dolany
<br> č.1/2010 <,>
<br> k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty veřejných
prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne 19.4.2010 a.usnesením č XIX.usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm.a) a c) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku <.>
<br> Čl.1
Předmět a cíl vyhlášky
<br> Předmětem této vyhlášky je:
<br> 1) stanovení povinností držitelům psů na některých veřejných prostranstvích,s cílem
zabezpečit veřejný pořádek v obci <,>
<br> 2) stanovení povinností k zajištění udržování čistoty veřejného prostranství,s cílem zajistit
ochranu těchto ploch a zlepšení estetického vzhledu obce <.>
<br> Čl.2
Regulace činností na některých veřejných prostranstvích
<br> 1) Veřejným prostranstvím(1) pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí místní
komunikace včetně chodníků,veřejná zeleň,parky a další prostory přístupné každému bez
omezení,tedy sloužící obecnému užívání,a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru <.>
<br> 2) Na veřejných prostranstvích vymezených v mapce,která tvoří přílohu č.1 této vyhlášky,je
držitel psa povinen vést psa na vodítku tak,aby neobtěžoval jiné osoby,neohrožoval jejich
zdraví nebo majetek <.>
<br> 3) Je zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště <.>
<br> Čl.3
Čistota veřejných prostranství
<br> 1) Každý je povinen počínat si XXX,aby nezpůsobil znečištění veřejného prostranství <.>
<br> X) Znečištěním veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména znečištění
výkaly zvířete <.>
<br> 3) Kdo způsobí znečištění veřejného prostranství,je povinen znečištění neprodleně odstranit <.>
<br> Čl.4
Sankce
<br>
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhlášku lze postihovat podle zvláštních
právních předpisů(2) <.>
<br>
<br> Čl.5
Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá...

Načteno

edesky.cz/d/3376422

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz