« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - vyhlaska 5,2010 poplatek psi.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska 5,2010 poplatek psi.pdf
OBEC Dolany
Obecně závazná vyhláška č.5/2010
<br> o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Dolany.se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č.II/2010
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Obec Dolany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2
Poplatník a předmět poplatku
<br> Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce.Dolany.<.> 2
<br> Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo v den <,>
kdy nabyl psa staršího tří měsíců.V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně
místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.4
<br> Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem
psa (např.úhynem psa,jeho ztrátou,darováním nebo prodejem),přičemž se poplatek platí i
za započatý kalendářní měsíc,ve kterém taková skutečnost nastala <.>
<br> Čl.4
Ohlašovací povinnost
<br> Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15.dnů
ode dne jejího vzniku.(alt.„ode dne,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo dne,kdy nabyl psa
staršího tří měsíců“).Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti <.>
1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních pop...

Načteno

edesky.cz/d/3376420


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz