« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO V,2019 23,9.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO V,2019 23,9.pdf
Zápis č.V/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 23 9.2019
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:15 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 16.9.2019 v 16:00 hod a sejmuta 23.9.2019 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veronika Lemberková,XXXX XXXXXX a zapisovatel XXXX XXXXX <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br> 1.Prodej pozemků pro stavbu I/33 Jaroměř - obchvat v kat.ú.Dolany a Čáslavky
2.Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č 2121 a 2028 (přeložka VTL plynovodu)
3.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IZ-12-2001047
<br> „Jaroměř obchvat- Svinišťany přel.NN_SO406“
4.Rozpočtové opatření č.3,4,5 <.>
5.Změna financování PO ZŠ a MŠ Dolany od 1.9.2019
6.JPO V – hasiči Dolany – vybavení
7.Požární nádrž v Dolanech <.>
8.Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Prodej pozemků pro stavbu I/33 Jaroměř - obchvat v kat.ú.Dolany a...

Načteno

edesky.cz/d/3376414

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz