« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VI,2019 10,6.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VI,2019 10,6.pdf
Zápis č.VI/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 10.6.2019
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:15 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 3.6.2019 v 16:00 hod a sejmuta 10.6.2019 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu XXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX a zapisovatel XXXX XXXXX <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br>
1.Účetní závěrka Obce Dolany 2018
2.Závěrečný účet Obce Dolany 2018
3.Plán financování obnovy kanalizace a ČOV obce Svinišťany
4.Žádost o finanční příspěvek TJ Dolany <.>
5.Rozpočtové opatření č.1 a 2 <.>
6.XVIII.ročník setkání Dolany v Dolanech
7.Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Účetní závěrka Obce Dolany 2018
<br> Předložena účetní závěrka Obce Dolany za rok 2018.Příjmy 14 313 462,- Kč a výdaje 13 947 002,-Kč.Rozdíl
mezi příjmy a výdaji + 363 460,-Kč.Náklady na splátku úvěru 602 280,-.Tím byly sníženy finanční prostředky
obce o 238.820,-Kč.Viz Fin 2 -...

Načteno

edesky.cz/d/3376413

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz