« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO I,2019 22,1.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO I,2019 22,1.pdf
Zápis č.I/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 22.1.2019
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:00 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 15.1.2019 v 15:00 hod a sejmuta 22.1.2019 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu - Veronika Lemberková,XXXX XXXXXX a zapisovatel XXXX XXXXX
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br>
1.Schválení rozpočtu na rok 2019
2.Schválení rozpočtového výhledu na roky 2020 a 2022
3.Rozpočtové opatření č.10
4.Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Rozpočet 2019
<br> Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2019.Zastupitelstvo projednalo jednotlivé paragrafy.Po
podrobném projednání došlo,oproti rozpočtu zveřejněnému na ÚD,k navýšení ve výdajové části a úpravám
dle plánovaných akcí a oprav.Ke schválení byl předložen konečný návrh schodkového rozpočtu na rok 2019
(příjmy 14.401 tisíc a výdaje 16.525 tisíc) ke schválení (příloha č.3),návrh rozpočtu...

Načteno

edesky.cz/d/3376410

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz