« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VI,2018 19,11.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VI,2018 19,11.pdf
Zápis č.VI/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 19.11.2018
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:25 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 12.11.2018 v 15:00 hod a sejmuta 19.11.2018 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veronika Lemberková,XXXX XXXXXX a zapisovatel XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br> 1.Výběr raelizátora – ÚP Dolany
2.Strategický plán obce 2018 -2022
3.Inventury 2018
4.Rozpočtové opatření č.8
5.Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
Bod 1 – Výběr realizátora – ÚP Dolany
<br> Starosta předložil čtyři zalepené obálky,které přišly poštou na obec Dolany na základě výzvy ze dne 6.11 <.>
2018.Zastupitelstvo jednotlivé nabídky porovnalo a vybralo vítěznou firmu SURPMO,a.s <.>,IČO 01807935 <,>
projektové středisko Hradec Králové k vypracování Územně plánovací dokumentace Dolany dle
schváleného zadání územního plánu Dolany.Dále pověřilo staro...

Načteno

edesky.cz/d/3376408

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz