« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na základě individuální žádosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
; "mm—
<br> o poskytnutí ně
<br> kontaktní adresa:
<br> IČO:
<br> zastoupená:
<br> bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
<br> (dálejen „poskytovatel")
<br> a
<br> adresa bydliště: datum narození: bankovní spojení: číslo účtu:
<br> a;
<br> I i" \! /,* XXXX je šinaa
<br> M.<.>
<br> l.<.> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Leskovec nad Moravicí Leskovec na Moravicí 42 00296155
<br> Bedřich But'ák starosta obce Komerční banka Bruntál 5529771/0100
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Leskovec nad Moravicí XX _
<br> Ceskoslovenska obchodní banka,a.s.134128587/0300
<br> (dále jen „příjemce")
<br> u.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě individuální žádosti o poskytnutí návratné bezúročné finanční půjčky,která byla schválena zastupitelstvem obce Leskovec nad Moravicí na zasedání zastupitelstva obce Leskovec nad Moravicí č.7 dne: 11.9.2019 usnesením č.20 08-07/2019,(dálejen „Výpomoc") <.>
<br> Ill.<.> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,kterýje obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návratná finanční výpomoc") na pořízení moderního zdroje tepla splňujícího podmínky 117.výzvy Operačního programu životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 (dále též „předmět podpory/) a závazek příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijmout a užít v souladu sjejím účelovým určením,za podmínek stanovených touto smlouvou,a „Výzvou č.1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory vrámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech,úspor energie a dalších adaptačních či mitigačnich opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského,Moravskoslezského a Ústeckého kraje" (dálejen „Výzva") <.>
<br> 1
<br> 3)
<br> 1)
<...

Načteno

edesky.cz/d/3373873

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz