« Najít podobné dokumenty

Obec Želatovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želatovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.PDF [3,17 MB]
Veňejnoprávní smlouva oposkytnutí dotace
z rozpoětl obce Zelatovice
<br> uzavŤená dle zíkona č.|2812000 Sb <.>,o obcích (obecni žizení),ve mění pozdějších pŤedpis a ákona č <.>
250D000 Sb <.>,o rozpočtovfch pravidlech rizemních rozpočtŮ,ve zrrění pozdějších pŤedpisti
<br> Smluvní strany:
<br> obec Žehtovice
Se sídlem: Že|atoice 92,751 t6 Že|atoice
|Č:00302287
Číslo ričtu: 462883l/0100
Zastoupená: starostou ZdeĎkem Dorazilem
jako poslrytovatel
a
organizace: FC Žektovice z.s <.>
Se sídlem: Želatovice 22I,75| |6Že|atovice
|Č: 42866774
Číslo riětu: 2493 0 43 84 l03 00
Zastoupená: Mgr.Vlastimilem Němcem,pŤedsedou FC Želatovice z.s <.>
jako pŤíjemcem <.>
<br> I <.>
Úvodni ustanovení
<br> Smluvní strany prohlašují,žr ídaje uvedené v zúiav! této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době
uzavŤení smlouvy.Smluvní sfoany se zavaanjl,ž-e mény dotčenfch ridajri omámí písemně nejpozději do 8
dn druhé smluvní straně <.>
<br> il <.>
Pňednět smlouvy
<br> l.PŤedmětem této smlouvy je poskytnutí ričelově vymezené dotace pŤíjemci z rozpočfu poskytovatele <.>
Dotace poďe této smlouvy je veŤejná finanční podpora pos$rtnutií z rozpočtu obce Želatovice <.>
<br> 2.Pos$rtrtutí dotace je v souladu se zákonem ě,|2812000 Sb <.>,o obcích (obecní ďízení),ve zrrění pozdějších
pŤedpis a zák.č,<.> 25012000 Sb.' o rozpočtovjch pravidlech rizemních rozpočtri,ve zrrění pozdějších
pŤedpisti <.>
<br> 3.o udělení dotace bylo roďrodnuto na Zíkladě ádosti ffiemce,kterou poskytovatel obdržel dne
4.3.20|9 a dodatku k žádosti' kterj poskytovatel obdržel dne l0.9.2019 <.>
<br> 4.Dotace je ve smyslu ákona ě.320/200| Sb <.>,o finanční kontrole ve veŤejné správě a o zrněně některjch
zíkonri (zikon o finanční kontrole),ve zrrění pozdějších pŤedpisú" veÍejnou finanční podporou a vztďrují
se na ni všechna ustanovení tohoto zíkona <.>
<br> Itr <.>
Vfše dotace
<br> Dotace se pÍíjemci poskytuje v celkové vfši 250 000'00 Kč (slovy dvěstěpadesát tisíc Kč).Peněžrí
prostŤedky budou beáotovostně pŤevedeny jednonízově na...

Načteno

edesky.cz/d/3372926

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želatovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz