« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavření silnice Budíškovice - Chotěbudice (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PUP_Král.lesy_III_15222_Budíškovice_DIO.pdf [0,58 MB]
\
<br> Uzavírka sil.III/15222 v obci Bud íškovice z důvodu opravy poničené komunikace
<br> DIO -hscémař | '_ “ Slatina
<br> Na 333mm.<.>
<br> „ 554— _
<br> Bulinčhhv Miyn
<br> _ Manešovice
<br> fl“
<br> vy \ 527
<br> 3 <.>
<br>.' Chotěquic;
<br> „- „L f —,linku
<br> thmavaubm : Královské lesy s.ro <.>
<br> Rohanov a,Znam.nad Duh—mnou.582 83 IČ: 27505511
<br> Akce: Uzavírka silnice llll15222 na konci obce Budíškovice z důvodu opravy asfaltového povrchu <.>
<br> Příloha: schéma křižovatek 1 - 3
<br> mul—dum _.5 "áííqg mama-hmmm /
<br> m0- 2,553" —7 ana: xfí— " Mód % v.ě._ 26231? L/
<br> a.J.:—„::— \ JIHÚČCSKLŠHF),KFWE //
<br> Uzavírka sil.III/15222 v obci Budíškovice z důvodu opravy poničené komunikace
<br> Budíškovice
<br>.' ;.uzavřený úsek
<br> Scum cunami
<br> mamma-o|o.odborudopmyadlličnmohupodaavl
<br> al.: aaa/západ; ?? ucho: (a 77 za?
<br> "' 32- -\-šn.<.> : MWWMHĚM ;;
<br> Uzavírka sil.|||/15222 v obci Budíškovice z důvodu opravy poničené komunikace
<br> „ Situace DIO 2 '
<br> eli.-Sil
<br> í č
<br> 111115222
<br> m'a <.>,2%) :.š.__ ' 8.<.> &
<br>._„„ „*
<br> 9.5%) r: <.>
<br> 18 _
<br> "515222
<br> f-Šituace DIO 3 \
<br> Šibenice *
<br> 531:
<br> Horní '_Q'_ a Slatina Slatina _ _ JŠ“
<br> Součin-unum! uuu-manualu“ odbomdopnwammmodtm q,<.> om/jgš'ůóé ??:admó ?? iai?3
25064-19_OOP-PUP_Král.lesy_III-15222_Budíškovice.pdf [0,31 MB]
1
<br> Městský úřad Dačice
odbor dopravy
<br> Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> Datum: 6.listopadu 2019
Spis.č.: 3286-2019
Č.j.: ODO/25064-19/NOVM
Telefon: 384 401 245
E-mail: siln.hosp@dacice.cz
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Dačice,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br> stanovuje
žadateli Královské lesy s.r.o <.>,Kohoutov 44,582 63 Ždírec nad Doubravou <,>
<br> IČ: 27505511
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnici III/15222,průtah Budíškovice při provádění opravy vozovky
způsobené poškozením při odvozu dřevěné kulatiny ze skládky,po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,DI Jindřichův Hradec takto:
<br> 1.Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle popisu a
situace odsouhlasené Policií ČR,KŘP Jihočeského kraje,DI Jindřichův Hradec dne 3.10.2019,č.j <.>
KRPC-149855-1/ČJ-2019-020306 <.>
<br> 2.Přechodná úprava provozu na uvedené pozemní komunikaci bude vyznačena dopravními
značkami základní velikosti.Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích,ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a TP 66 – Zásady pro
přechodné dopravní značení <.>
<br> 3.Přenosné svislé dopravní značení bude v provedení reflexním,musí být umístěno na
červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení.Spodní hrana
svislé dopravní značky bude ve výšce min.0,60 m nad vozovkou <.>
<br> 4.Dopravní značení bude na silnici osazeno od 12.listopadu do 16.listopadu 2019
5.Za osazení a jeho předepsaný stav po dobu platnosti přechodného d...

Načteno

edesky.cz/d/3372871

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz