« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Veřejná vyhláška - ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ 2. ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LESNÁ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ 2. ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LESNÁ
Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br> nám.Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Pořizovatel Územního plánu Lesná <,>
podle ustanovení § 47,zák.č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v platném znění oznamuje
<br>
<br> ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ 2.ZPRÁVY O
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LESNÁ
<br> (dále jen zpráva)
<br>
I <.>
Do 15 dnů ode dne doručení (§ 25 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění)
návrhu zprávy může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> II <.>
Do 30 dnů od obdržení zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
územního plánování uplatnit u pořizovatele vyjádření <.>
V téže lhůtě může krajský úřad jako příslušný úřad uplatnit stanovisko,sousední obce
mohou uplatnit podněty <.>
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
K později uplatněným vyjádřením a podnětům se nepřihlíží <.>
<br>
III <.>
Návrh zprávy je přístupný ode dne vyvěšení této vyhlášky na Městském úřadu Moravské
Budějovice a obce Lesná a na internetových stránkách Města Moravské Budějovice a obce
Lesná,v sekci úřední deska,www.mbudejovice.cz www.obec-lesna.cz <.>
<br> IV <.>
Písemné připomínky a stanoviska budou uplatněny ve stanovených lhůtách na adrese
Městský úřad Moravské Budějovice,odbor výstavby a ÚP,nám.Míru 31,676 02 Moravské
Budějovice <.>
<br>
V <.>
Tato vyhláška se považuje za doručenou 15.dnem po jejím vyvěšení <.>
<br> V Moravských Budějovicích dne 6.11.2019
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXX,v.r.„otisk úředního razítka“
pořizovatel
<br>
<br> Vyvěšeno zákonným způsobem 6.11.2019
do 9.12.2019
<br> Sňato dne: razítko,podpis
<br>
2019-11-07T08:01:18+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/3372057

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz