« Najít podobné dokumenty

Obec Rozdrojovice - OZV č.1/2019 obce Rozdrojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozdrojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

83/2019/2
Svozové místo pro nádoby
<br> na komunální odpad
<br> (neobsluhované za špatného počasí)
<br> Legenda:
<br> Svozové místo pro nádoby
<br> na komunální odpad
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> Příloha č.1 Mapa svozových míst a sběrných nádob
83/2019/1
1
<br>
<br> Obec Rozdrojovice
<br> Zastupitelstvo obce Rozdrojovice
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> obce Rozdrojovice
<br> č.1/2019 <,>
<br>
o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Rozdrojovice
<br>
Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém zasedání dne 4.11.2019 usnesením č.4 usneslo
vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých
dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm <.>
h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru <,>
přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Rozdrojovice,včetně nakládání se stavebním odpadem1) <.>
<br>
Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
<br>
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br>
a) Papír <,>
b) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
c) Sklo <,>
d) Kovy <,>
e) biologicky rozložitelný odpad (rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území
<br> obce)
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Textilní odpad <,>
i) Směsný komunální odpad <,>
j) Rostlinné tuky a oleje
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
<br> vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g) a h) <.>
<br>
Čl.3
Shromažďování tříděného odpadu
<br>
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a pytlů <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny ve sběrném dvoře na ulici Žleby <.>
<br>
<br> 1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb <.>,o Katalogu odpadů
<br>
<br>
2
<br>
<br> 3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
<br>
a) papír – sběrné nádoby MODRÉ barvy
b) plasty – sběrné nádoby ŽLUTÉ barvy
c) sklo – sběrné nádoby ZELENÉ...

Načteno

edesky.cz/d/3366106

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozdrojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz