« Najít podobné dokumenty

Obec Želatovice - Veřejná vyhláška-Oznámení o OOP-Aktualizace č. 2a Zásad ÚR OK (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želatovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV vydání Akt. č. 2a ZÚR OK(2).pdf [0,20 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí oddělení územního plánování
Jeremenkova XXa
XXX 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 329
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br> Váš dopis č.j./Ze dne
<br>
Naše č.j./Sp.zn./Poznámka
KUOK 104377/2019
KÚOK/104377/2019/OSR/495
326.7 A/10
<br> Vyřizuje/Tel
Ing.arch.Věra Malá
585 508 344
<br> Olomouc
31.10.2019
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o opatření obecné povahy <,>
kterým se vydává Aktualizace č.2a
<br> Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
a o úplném znění Zásad územního rozvoje
<br> po Aktualizaci č.2a
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje,oddělení územního
plánování (dále jen pořizovatel),jako příslušný orgán dle § 7 odst.1 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),oznamuje,že
<br>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje <,>
příslušné podle § 7 odst.2 písm.a) stavebního zákona <,>
<br> vydalo usnesením UZ/17/60/2019 ze dne 23.září 2019 <,>
v souladu s § 36 odst.4 stavebního zákona a s § 171 a následnými
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
formou opatření obecné povahy č.j.KUOK 104377/2019
<br> Aktualizaci č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
a že pořizovatel zajistil v souladu s ust.§ 42b odst.8 stavebního zákona vyhotovení
<br> úplného znění Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
po Aktualizaci č.2a
<br>
Opatření obecné povahy č.j.KUOK 104377/2019 ze dne 23.září 2019,kterým se vydává
Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále XXX XXX OK) <,>
obsahuje výrokovou část a odůvodnění.Výroková část obsahuje textovou část a grafickou
část s výkresy označenými B.1.Uspořádání území Olomouckého kraje – vymezení
<br>
<br>
rozvojových os a ...

Načteno

edesky.cz/d/3363037

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želatovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz