« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Záměr propachtovat nemovitou věc - část pozemku parc. č. 3180/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
MĚsTo KLlMKoVlcE
Městský úřad KIimkovice
Odbor hospodářsko-technický
Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br> Váš dopis zn,:
ze dne:
čj.<,>
Sp,zn.:
<br> Vyřizuje:
Tel.:
e-mail:
<br> Datum:
<br> 242Ll2oL9-HTo/CzE
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
czerninova@ mesto-klim kovice.cz
<br> t.LL.2ot9
<br> ozNÁMEruío zÁuĚnu pnopAcHTovAT NEMovlToU vĚc
<br> XXXXXXXX XXXXX
starosta
<br> Město Klimkovice dle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128|2OOO Sb <.>,o obcích (obecní zřízenÍ),ve znění
<br> pozdějších předpisů,oznamuje záměr propachtovat nemovitou věc ve vlastnictví města Klimkovic <,>
<br> a to:
<br>.část pozemku parc.č.3L8olg k.ú.Klimkovice,zahrada,v rozsahu dle situaČního snímku <.>
<br> o záměru propachtovat výše uvedenou nemovitou věc rozhodla Rada města Klimkovic dne 28.8.2019 <,>
<br> usnesením č.3al4t4.3 <.>
<br> Nabídky včetně uvedenívýše pachtovného lze podávat do ]-7:00 hodin dne 25.LL.2019 na Městském
<br> úřadě Klimkovice,Lidická 1,742 83 Klimkovice,v zalepené obálce s oznaČením,<,> NEoTVÍRAT - pacht
<br> části pozemku p.č.318013" <.>
Město KLlMK0\'lCF:
<br> Lidická l.'l42 83 Klinrkovict <,>
_ l{) <,>
<br> PO,STŘ: 8-11.30
úr,órv: 8-11.30
<br> lČ: 00298051
DlČ: CZ00298051
<br> tel.: 556 420 303
www,mesto- kI imkovice.cz
<br> nn^
KLlMKoVlcE12.3a_17 h12.30-14 h
<br> zdroi: maoový oodklad O ČÚZX <.>,idaie KN s olatností ke dni 1.77,2079
<br> lD DS: ximbfsi

Načteno

edesky.cz/d/3357856

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz