« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva_c._5419094277.pdf
SMLOUVA č.5419094277
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA URNA
<br> uzavřená ve smyslu § 159 a núsl.zákona č.500/2004 Sb„ správní řád.ve zněni pozdějších
předpisů a § 10a odsl.5 zákona č.250/2000 Sh <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtu ve znění pozdějších předpisů
<br> smluvní strany:
<br> I.Statutární město Brno
sídlo:
zastoupené:
<br> Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno 2
JIJDr,Markétou Vaňkovou,primátorkou města Brna
44992785
CZ44992785
Česká spořitelna,a.s <.>,Olbrachtova 1929/62,140 00 Praha 4
!Č: 45244782
111211222/0800
<br> IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen:
<br> vedoucí Odboru dopravy
Magistrátu města Brna
<br> (dále jen „poskytovatel")
<br> a
<br> 2.Časnýř
sídlo:
zastoupený:
IČO;
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn: předseda svazku
<br> - venkov
předsedou svazku
<br> 70937818
není plátce DPH
<br> (dále jen „příjemce")
<br> uzavírají tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
<br> - 1 -
<br>
<br> 1
Článek 1 <.>
<br> Uče! dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace") na realizaci projektu “Prodloužení
cyklostezky Nad Klajdovkou k Ochozí u Hrna" dle podkladů předložených příjemcem
k žádosti o poskytnutí dotace,(dále jen „projekt"') <.>
<br> 2.Příjemce dotaci přijímá na vlastní zodpovědnost a zavazuje se,že bude projekt realizovat
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy <.>
<br> 3.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dá!e také „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů") <.>
<br> 4.Dotace je ve smyslu zákona Č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o fin...

Načteno

edesky.cz/d/3355538

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz