« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška - Městský úřad Jičín - ODSH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Městský úřad Jičín - ODSH
M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 16,506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
Č.j.: MuJc/2019/28690/DOP/MoE/2 V Jičíně dne: 24.10.2019
<br> Vyřizuje: ing.Duczynski
Telefon: 493 545 419 Titl.:
COLAS CZ,a.s <.>
P.Jilemnického 21
<br> 503 01 Hradec Králové
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností
podle ustanovení § 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
<br> podle ust.77 odst.1 písm.c) uvedeného zák.č.361/2000 Sb <.>,na základě písemné žádosti <,>
kterou podal žadatel: COLAS CZ,a.s <.>,P.Jilemnického 21,503 01 Hradec Králové,IČO:
26177005 zastoupený firmou XXXX - dopravní značení Hradec Králové s.r.o <.>,Obránců míru
258,503 02 Předměřice nad Labem,IČO: 27478866 (dále žadatel) dne 8.10.2019 a po dohodě
s dopravním inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje (dále jen „DI PČR KŘP KHK“) vedeného pod č.j.: KRPH-57859-
3/ČJ-2019-050406 ze dne 24.6.2019 (aktualizováno) <,>
<br>
vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení
formou opatření obecné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
na silnicích II.a III.třídy viz.plánky - územní správní obvod Jičín pro akci „oprava
komunikace II/280 hranice okresu JC/MB - I.etapa” v termínu od 1.11.2019 do 24.11.2019
(uzavírka) a s následným dokončením prací za provozu do 15.12.2019 <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle přiložené situace a podle „Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích” (TP 66),dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000
Sb.a vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
za těchto podmínek:
1) Dopravní značení bude provedeno podle přílohy a dle písemného vyjádření DI PČR KŘP
KHK č.j.: KRPH-57859-3/ČJ-2019-050406 ze dne 24.6....

Načteno

edesky.cz/d/3349827

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz