« Najít podobné dokumenty

Obec Kadolec - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kadolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - příloha 1
Úvod stránka
<br> Kadolec
IČO: 00599468
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - návrh
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.006,2004 - 2019 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 21.02.2019 9:35:51
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018
2016 2017 2018
PŘÍJMY 2,384,697.67 2,663,311.93 3,320,233.30
VÝDAJE 1,958,753.36 1,951,136.32 4,717,475.07
SALDO 425,944.31 712,175.61 -1,397,241.77
1.1.Běžný rozpočet 2018
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,998,858.55 2,137,148.00 3,024,531.20 140.32 99.15
VÝDAJE 2,482,912.97 1,959,148.00 2,535,491.38 126.73 97.93
SALDO 515,945.58 178,000.00 489,039.82
1.2.Kapitálový rozpočet 2018
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 321,374.75 2,000.00 321,374.75 16,068.74 100.00
VÝDAJE 2,234,562.10 2,234,562.10 100.00
SALDO -1,913,187.35 2,000.00 -1,913,187.35
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,508,585.00 2,001,710.00 2,509,406.60 125.32 99.97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 232,020.55 74,538.00 256,871.60 311.28 90.33
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 321,374.75 2,000.00 321,374.75 16,068.74 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 258,253.00 60,900.00 258,253.00 424.06 100.00
CELKEM PŘÍJMY 3,320,233.30 2,139,148.00 3,345,905.95 155.21 99.23
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2018
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,244,913.95 1,785,000.00 2,244,913.95 125.77 100.00
Místní poplatky 66,016.40 66,210.00 66,758.00 99.71 98.89
Správní poplatky 600.00 500.00 600.00 120.00 100.00
Daň z nemovitosti 183,592.08 150,000.00 183,592.08 122.39 100.00
Ostatní daňové příjmy 13,462.57 13,542.57
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2018
Měsíc 2016 2017 2018
Leden 130,141.40 137,992.02 157,459.59
Únor 141,853.85 153,949.93 182,304.97
Březen 162,013.75 186,011.75 201,024.44
Duben 114,027.69 113,255.34 131,775.47
Květen 117,432.20 144,304.20 157,048...
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet Obce Kadolec za rok 2018 - návrh
<br>
/§17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
<br> znění pozdějších předpisů)
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br>
Plnění k 31.12.2018 % SR
<br>
<br> Třída 1 – daňové příjmy 2.508.585,00 Kč 125,32 %
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy 232.020,55 Kč 311,28 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 321.374,75 Kč 16 068,74 %
<br> Třída 4 - přijaté transfery 258.253,00 Kč 424,06 %
<br>
<br> Příjmy celkem: 3.320.233,30 Kč 155,21 %
<br>
<br> Třída 5 – běžné výdaje 2.482.912,97 Kč 126,73 %
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje 2.234.562,10 Kč
<br>
<br>
<br> Výdaje celkem: 4.717.475,07 Kč 240,79 %
<br>
<br> Financování 1.397.241,77 Kč
<br>
<br> Dotace:
<br> UZ 15091 Program péče o krajinu 35.640,00 Kč
<br> UZ 98187 Volby do senátu a zastup.14.523,00 Kč
<br>
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2018
<br>
k 31.12.2017 k 31.12.2018
<br>
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 179.080,00 Kč 179 080,00
<br> 021 Stavby 6.953.105,66 Kč 6 953 105,66
<br> 022 Samostatné hmotné movité věci,soub.hm.315.908,00 Kč 315 908,00
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 620.133,10 Kč 697 223,00
<br> 031 Pozemky 1.588.814,12 Kč 3 773 791,88
<br> 032 Kulturní předměty 74 415,00
<br> 042 Nedokončený dl.hm.majetek 41.732,90 Kč
<br> 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20.000,00 Kč
<br> Celkem 9.718.773,78 Kč 11 993 523,54
<br> z toho oprávky k majetku celkem 2.046.166,10 Kč -2 319 048,00
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 –
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 26.4.2019 <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kadolec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
Sestavila: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> hlavní účetní obce,správce rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br> V Kadolci dne: 01.05.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 01.05.2019
<br>
<br> Sejmuto: 21.05.2019

Načteno

edesky.cz/d/3346958

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kadolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz