« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Zastupitelstvo Kraje Vysočina,pozvánka 06/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina,pozvánka 06/2019
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 25.10.2019
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.06/2019,které se bude konat dne 5.11.2019
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.05/2019
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Stanovení důležitých termínů na rok 2020
5.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
<br> ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana
a IZS
<br> 6.FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí
dotace
<br> 7.Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového
opatření na kapitole Zdravotnictví
<br> 8.Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019
9.Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3814 Mírovka - most ev.č.3814-1
10.Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky,s.p <.>
11.Výmaz předkupního práva v k.ú.Bohdalec
12.Prodej pozemku v k.ú.a obci Pelhřimov
13.Vzájemné darování pozemků v k.ú.a obci Pikárec
14.Darování pozemků v k.ú.a obci Pacov
15.Vzájemné darování pozemků v k.ú.Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
16.Vzájemné darování pozemků v k.ú.a obci Štěpánov nad Svratkou
17.Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 -
<br> Pelhřimov" po jejím dokončení
18.Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních
<br> komunikací a pozemků se statutárním městem Jihlava
19.Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny <,>
<br> příspěvkové o...

Načteno

edesky.cz/d/3345909

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz