« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - MěÚ Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - situace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
ově stanovené DZ
<br> ově stanovené DZ
<br> << SMĚR l/6 - ll/606 - SMĚR CHEB >>
<br> TECHNICKÝ POPIS A POSTUP PRACÍ
<br> Záměrem stavebníka je doplněné nového svislého dopravního značení zamezujícího vjezd na stávající účelové komunikace v obci Pomezí nad Ohří.ÚK jsou napojeny na silnici |l/606.Bude na dvou místech osazeno SDI Bl+E13 (Mimo dopravníobsluhuj viz.situace <.>
<br> Zhotovitel provede před reaíizaci podpěr SDZ ověření výskytu inženýrských sítí vzájmovém území.V případě existence inženýrských sítí nechá tyto IS vytyčit správcem sítě.Veškeré práce vochranných pásmech lS budou probíhat dle pokynů a požadavků jednotlivých správců IS a dle ČSN 76 6005.Základová patka podpěry nesmí zasahovat do ochranného pásma podzemních IS <.>
<br> Zhotovitel musí před zahájením praci seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení,které svou konstrukcí,provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce.Stroje lze užívat XXX k účelu,pro který jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními,kteréjsou dány výrobcem a technickými normami.Postup stavebních prací:
<br> - Budou provedeny výkopy pro patkyjednotlivých SDZ <.>
<br> - Budou provedeny patky SDZ <.>
<br> - Bude provedeno osazení SDZ <.>
<br> - Bude provedeno uvedení stávajících povrchů do původního stavu <.>
<br> Při realizaci SDZ bude postupová no v souladu s platnou legislativou pro stavební práce.Svislé dopravní značení (SDZ)
<br> Nawžené značky budou vyrobeny podle ČSN EN 12899-11 retroreiiexniho materiálu dle tabulky č.3 TP 65,resp.dle požadavku příslušného správce komunikace.Grafické provedení činné plochy,světelně technicke vlastnosti,barevné provedení,typ písma a symboly dopravních značek budou odpovídat ČSN EN 12899—1 a VL 6.1 <.>
<br> Budou použity značky v základní velikosti.Velikost významových symbolů bude 100%.Značky budou provedeny |i5ované s dvojím ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy.Spojovací materiál ...

Načteno

edesky.cz/d/3343965

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz