« Najít podobné dokumenty

Město Chomutov - Zvěřejnění na ÚD - SVR 2020-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chomutov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_4._SVR_Chomutov_2020-2024_14102019.docx
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
MĚSTA Chomutov
2020 – 2024
<br> B+/AQE
Dobrý subjekt,s velmi dobrou schopností splácet své závazky <,>
doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu <.>
<br> STR 2
Krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky <.>
<br>
Obsah
<br> Úvod 3
1 Analýza hospodaření uplynulého období 5
1.1 Úvod do rozpočtového hospodaření 5
1.2 Analýza hospodaření 6
1.3 Analýza rozpočtu 13
1.4 Závěry analýzy rozpočtu 15
2 Střednědobý výhled rozpočtu města 16
2.1 Zdroje střednědobého výhledu rozpočtu 16
2.2 Sestavený střednědobý výhled rozpočtu 16
3 Ekonomické hodnocení města 23
Závěr 24
Seznam tabulek a grafů 26
Stupnice ekonomického hodnocení AQE advisors,a.s.27
Úvod
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem střednědobého plánování a je přínosem i pro ty nejmenší obce.Umožňuje obcím nastavit dlouhodobou udržitelnost financí,vymezit finanční možnosti municipality,zajistit zdravý vývoj financí a schopnost územního samosprávného celku dostát svým závazkům.Vytvořením tohoto dokumentu je naplněno povinné ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Obsah dokumentu přesahuje rámec zákonných náležitostí uvedených v § 3 zmíněného zákona.Nejen,že analyzuje hospodaření v minulosti,ale je sestaven v daleko větší podrobnosti,než stanovuje zákon.I proto usnadňuje takto vytvořený střednědobý výhled rozpočtu rychlejší sestavení rozpočtu,koncepční a plánovité financování potřeb,přehled o možnostech hospodaření obce v budoucím období,o využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci územního celku.Při čerpání finančních prostředků z EU je přínos střednědobého výhledu rozpočtu ještě markantnější <.>
<br> Pro správnou funkci výhledu je třeba,aby jej samospráva plnila a ročně aktualizovala.Je nutné pružně reagovat na aktuální ekonomickou situaci a pravidelně rekapitulovat hospodaření samosprávy.Výhodou střednědobého výhledu rozpočtu je ...
UD_3._SVR_SMCH_2020-2024_Duvodova_zprava.doc
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Zastupitelstvu města Chomutova je dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech ÚSC předkládán ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu Statutárního města Chomutova na roky 2020 – 2024 <.>
Střednědobý výhled rozpočtu je dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech ÚSC,v platném znění,povinným nástrojem rozpočtového plánování územního samosprávného celku,který slouží pro střednědobé plánování,zpravidla na 2 - 5 let,následujících po stávajícím roce.Obsahuje především souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích,pohledávkách a finančních zdrojích.Sestavení a schválení SRV na období 2 let je povinné <.>
Zákon neupravuje podrobnost členění střednědobého výhledu rozpočtu.Dává tak obcím možnost zvolit si míru jeho podrobnosti samostatně.Každá obec je však povinna prognózovat své hospodaření,a to alespoň ve zjednodušené podobě.Střednědobý výhled rozpočtu by měl v podstatě obsahovat základní souhrnné ukazatele <.>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2024 je zpracován dle současně známých údajů o budoucích příjmech a o závazcích,které byly smluvně uzavřeny <.>
Důležité předpoklady pro roky 2020 – 2024
· návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládá určitou stabilitu v oblasti daňových příjmů města;
<br> · rozpočet města nepředpokládá v letech 2020 až 2024 žádné další úvěrové zatížení <.>
<br> · předpokládá se,že přímé náklady na vzdělávání pro městem zřízené školy a školská zařízení budou i nadále hrazeny z úrovně MŠMT ČR;
<br> · návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládá dosavadní systém transferů finančních prostředků ze státního rozpočtu /výkon státní správy,sociální služby atp./;
<br> · v rámci příprav návrhů rozpočtů města do dalších let je nutné upřednostnit záměry:
<br> · kofinancování vybraných projektů souběžně hrazených z jiných zdrojů /EU,státní rozpočet,fondy atp./;
<br> · vyhodnocování všech projektů nejen z hlediska investičních nákladů,ale s důrazem na budoucí provozní náklady,udrži...
UD_2._SVR_2020-2024_-_usneseni.pdf
Statutární město Chomutov
<br> Jednání: Typ materiálu:
19.schůze Rady statutárního města Chomutova,konaná dne 29.10.2019 Samostatný materiál
<br> Mimořádný materiál: Číslo jednací: R / OE / 002569 / 2019
<br> Předmět jednání
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Chomutova na období let 2020 až 2024
<br> Projednáno v komisi | výboru
<br> Projednáno: ANO NE
<br> Návrh usnesení
Rada statutárního města Chomutova
<br> 1) doporučuje ZSMCH
<br> schválit aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Chomutova na období let 2020 až 2024
<br> Důvodová zpráva
viz přílohy
<br> Přílohy materiálu
SVR SMCH 2020-2024 Důvodová zpráva.doc | 79.00 kB
<br> SVR_Chomutov_2020-2024_14102019.docx | 2218.26 kB
<br>
<br> Schvalovací cesta dokumentu
<br> Předkladatel
Jméno a příjmení:
<br> Ing.XXX XXXXX
<br> X.Zpracovatel
<br> Jméno a příjmení:
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Komentář:
<br> Datum: Podpis:
XX.10.2019 Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Schvalovatel
Schválil: Vyjádření:
XXXXX XXX (vedoucí OE) Schvaluji
<br> Komentář:
<br> Datum: Podpis:
16.10.2019 Ing.XXX XXXXX
<br> X.Schvalovatel
Schválil: Vyjádření:
XXXXXX XXXXX (primátor) Schvaluji
<br> Komentář:
<br> Datum: Podpis:
16.10.2019 JUDr.XXXXX XXXXXX
UD_1._SVR_2020-2024_-_vyveska_UD.pdf
D % Statutární město Chomutov
<br> Odbor ekonomiky
<br> Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 — 2024 podle 5 3 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Termín zveřejnění: 24.10.2019
<br> (nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu statutárního města Chomutova)
<br> S případnými dotazy,připomínkami k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2024je možné se obrátit na odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova,a to osobně nebo prostřednictvím e—mailové adresy: rozpocet©chomutov—mesto.cz <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 -— 2024 je zveřejněn v elektronické podobě na webové stránce www.chomutov-mesto.cz v sekci Město a samospráva -> Hospodaření města -> Střednědobé výhledy rozpočtu města <.>
<br> V listinné podobě je návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 — 2024 k nahlédnutí na Odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova,na adrese Chomutov,Zborovská 4602,v kanceláři Ing.Romany Matějkové (2.patro,kancelář 226).V případě zájmu o nahlédnutí doporučujeme předem si domluvit termín a čas návštěvy na telefonu 474 637 256 nebo emailem: r.matejkova©chomutov-mesto.cz) <.>
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 — 2024 mohou občané podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,uplatnit,bud' písemně u odboru ekonomiky do 08.11.2019,nebo ústně na zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova dne 11.11.2019 <.>
<br> In.an XXXXX vedo odboru ekonomiky Zveřejněno dne: XX.XX.XXXX Sejmuto z úřední desky dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Za Magistrát města Chomutova provedl zveřejnění:

Načteno

edesky.cz/d/3341817

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chomutov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz