« Najít podobné dokumenty

Obec Chocnějovice - VÝZVA k podání nabídky - "Výměna oken"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chocnějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

cenova-nabidka.pdf
For Evaluation Only <.>
Copyright (c) by Foxit Software Company,2004
Edited by Foxit PDF Editor
<br>
<br> For Evaluation Only <.>
Copyright (c) by Foxit Software Company,2004
Edited by Foxit PDF Editor
<br>
<br> For Evaluation Only <.>
Copyright (c) by Foxit Software Company,2004
Edited by Foxit PDF Editor
zadavaci-dokumentace-stavebni-pracex.pdf
OBEC CHOCNĚJOVICE
Chocnějovice 43,294 13 Mohelnice nad Jizerou
<br>
<br> Strana 1
<br>
<br>
Zadávací dokumentace stavební práce
<br>
<br> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením
<br> § 6 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br>
„Výměna oken u sálu restaurace,pozemek st.č.94,obec Chocnějovice,k.ú.Chocnějovice“
<br>
<br>
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br>
Zadavatel: Obec Chocnějovice
<br> Zástupce zadavatele: XXXXX XXXXXXXXX,starosta obce
<br> Sídlo: Chocnějovice XX,XXX 13 Mohelnice nad Jizerou
<br> IČ: 00237906
<br> Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: XXXXX XXXXXXXXX,starosta obce
<br> Telefon: XXX XXX XXX,725 949 987
<br> E-mail: ouchocnejovice@iol.cz
<br>
<br>
<br>
<br> 3.VYMEZENÍ PŘEDMĚTU,MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
<br>
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
<br> Předmět plnění veřejné zakázky:
<br> Výměna oken u sálu restaurace,pozemek st.č.94,obec
<br> Chocnějovice,k.ú.Chocnějovice v rozsahu a v souladu se
<br> zadávací dokumentací
<br> Místo plnění zakázky: Obec Chocnějovice
<br> Předpokládaný termín zahájení plnění: 12/2019
<br> Předpokládaný termín ukončení plnění: 02/2020
<br>
<br> Strana 2
<br> Podrobný popis požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu -
<br> výkaz výměr,které tvoří přílohu č.3 zadávací dokumentace.( lze stáhnou na stránkách obce)
<br> Pokud zadávací dokumentace,projektová dokumentace či výkaz výměr obsahují informace o určitých
<br> obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod <.>,není nutné toto v
<br> nabídce dodržet,účastník to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení standardu kvality <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4.OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
<br>
Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pr...
priloha-c.-2-cestne-prohlaseni-zakladni-zpusobilost-x.doc
Příloha č.2
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
<br> ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Název dodavatele:
<br>
Sídlo:
<br>
IČ:
<br>
<br> Výše uvedený účastník výběrového řízení s názvem:
„Výměna oken u sálu restaurace,pozemek st.č.94,obec Chocnějovice,k.ú.Chocnějovice“
tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti a čestně prohlašuje,že
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) není v likvidaci,proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne ….<.>
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
<br> Titul,jméno a příjmení,funkce:
<br>
Podpis:
<br>
<br> Strana 1
PAGE
Strana 2
priloha-c.-1-kryci-list-nabidky-stavebni-prace-okna.doc
Příloha č.1
<br> Příloha č 1 Krycí list nabídky stavební práce
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> k veřejné zakázce malého rozsahu
<br> „Výměna oken u sálu restaurace,pozemek st.č.94,obec Chocnějovice,k.ú.Chocnějovice“
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <.>
<br>
1.Základní identifikační údaje
<br> 1.1.Zadavatel
<br> Název:
Obec Chocnějovice
<br> Sídlo:
Chocnějovice 43,294 13 Mohelnice nad Jizerou
<br> Zástupce zadavatele:
XXXXX XXXXXXXXX,starosta obce
<br> IČ:
XXXXXXXX
<br> Tel.:
724 230 808,725 949 987
<br> E-mail:
ouchocnejovice@iol.cz
<br> 1.2.Dodavatel
<br> Název:
<br>
Sídlo/místo podnikání:
<br>
Spisová značka v obchodním rejstříku:
<br>
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:
<br>
IČ:
<br>
Tel.:
<br>
E-mail:
<br>
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:
<br>
Tel.:
<br>
E-mail:
<br>
<br> 2.Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“
<br> Celková cena díla
Cena celkem bez DPH
DPH
(sazba 21%)
Cena celkem
včetně DPH
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Oprávněná osoba za dodavatele jednat
<br> Podpis oprávněné osoby,datum:
<br>
Titul,jméno,příjmení:
<br>
Funkce:
<br>
<br> Strana 1
1
Strana 1
vyzva-k-podani-nabidky-stavebni-prace-x.pdf
OBEC CHOCNĚJOVICE
<br> Chocnějovice 43,294 13 Mohelnice nad Jizerou
<br>
<br> Strana 1
<br>
<br>
Výzva k podání nabídky stavební práce
<br>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br>
<br> 1.NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br>
„Výměna oken u sálu restaurace,pozemek st.č.94,obec Chocnějovice,k.ú.Chocnějovice“
<br>
<br>
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br>
Zadavatel: Obec Chocnějovice
<br> Zástupce zadavatele: XXXXXXXXX XXXXX,starosta obce
<br> Sídlo: Chocnějovice XX,XXX 13 Mohelnice nad Jizerou
<br> IČ: 00237906
<br> Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: XXXXX XXXXXXXXX,starosta obce
<br> Telefon: XXX XXX XXX,725 949 987
<br> E-mail: ouchocnejovice@iol.cz
<br>
<br>
<br> Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
<br> zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <.>
<br>
<br> Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací
<br> dokumentaci,která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky <.>
<br>
<br> Lhůta pro podání nabídek: 8.11.2019 do 12.00 hod
<br>
<br>
<br> V Chocnějovicích dne 23.10.2019
<br>
<br>
<br> ……………………………………………………………………………………
<br> XXXXX XXXXXXXXX,starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3339499

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chocnějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz