« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 — Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019
<br> uzavřená podle 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (95 159 — 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Evidenční číslo smlouvy: OKSCR/19124209
<br> Poskytovatel: Pardubický kraj
<br> adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice
<br> IČ: 70892822
<br> DIČ: CZ70892822
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,Pardubice
<br> číslo účtu: 43-3870090277/0100
<br> zastoupen: Ing.Romanem Línkem,MBA,1.náměstkem hejtmana Pk
<br> (dále jen „poskytovate|") na straně jedné
<br> Příjemce: Obec Opatovec
<br> adresa: Opatovec 40,568 02 Svitavy
<br> IČ: 00579602
<br> DIČ: -----
<br> bankovní spojení: Česká národní banka
<br> číslo účtu: 94-2710591/0710'
<br> zastoupený: Martinem Smetanou,starostou
<br> (dále jen „příjemce") na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 — Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 <.>
<br> Článek |.Předmět smlouvy
<br> Předmětem smlouvy,v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce „Opatovec,kaple sv.Václava — oprava střechy věže kaple“,specifikované v žádosti ze dne 05.02.2019,čj.KrÚ 11765/2019 OKSCR OKPP <.>
<br> Dotace je poskytována příjemci v souladu s „Výzvou k předkládání žádosti o podporu v roce 2019“ vyhlášenou pro Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 (dále jen Program) <.>
<br> Článek ||.Výše poskytované podpory
<br> Dotace na realizaci akce specifikované včl.[ smlouvy se poskytuje ve výši 150 000 Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých),tj.ve výši maximálně 80 % ze skutečných celkových náklad...

Načteno

edesky.cz/d/3335071

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Obec Rozsochy - -
Obec Sousedovice - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz