« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 — Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019
<br> uzavřená podle 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (95 159 — 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Evidenční číslo smlouvy: OKSCR/19124209
<br> Poskytovatel: Pardubický kraj
<br> adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice
<br> IČ: 70892822
<br> DIČ: CZ70892822
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,Pardubice
<br> číslo účtu: 43-3870090277/0100
<br> zastoupen: Ing.Romanem Línkem,MBA,1.náměstkem hejtmana Pk
<br> (dále jen „poskytovate|") na straně jedné
<br> Příjemce: Obec Opatovec
<br> adresa: Opatovec 40,568 02 Svitavy
<br> IČ: 00579602
<br> DIČ: -----
<br> bankovní spojení: Česká národní banka
<br> číslo účtu: 94-2710591/0710'
<br> zastoupený: Martinem Smetanou,starostou
<br> (dále jen „příjemce") na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 — Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 <.>
<br> Článek |.Předmět smlouvy
<br> Předmětem smlouvy,v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce „Opatovec,kaple sv.Václava — oprava střechy věže kaple“,specifikované v žádosti ze dne 05.02.2019,čj.KrÚ 11765/2019 OKSCR OKPP <.>
<br> Dotace je poskytována příjemci v souladu s „Výzvou k předkládání žádosti o podporu v roce 2019“ vyhlášenou pro Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 (dále jen Program) <.>
<br> Článek ||.Výše poskytované podpory
<br> Dotace na realizaci akce specifikované včl.[ smlouvy se poskytuje ve výši 150 000 Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých),tj.ve výši maximálně 80 % ze skutečných celkových náklad...

Načteno

edesky.cz/d/3335071

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
08. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
07. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz