« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Upozornění vlastníkům na potřebu ořezu dřevin - elektrické vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva vlastníkům
Vlastník ( uživatel) pozemku je povinen udržovat dané ochranné pásmo čisté a případné stromy,keře a další porosty odstranit,eventuelně ořezat ! Z důvodu častých,špatných povětrnostních podmínek a blížící se zimy,hrozí při nedodržování ochranného pásma pád stromů či větví na el.vedení a následné poruchy či výpadky el.energie,kterým se dá předcházet udržováním stromoví v bezpečné vzdálenosti od vodičů <.>
<br> Žádáme každého vlastníka pozemku,aby provedl potřebné ořezy a tím předešel kalamitní situaci,která minulý rok způsobila,že zůstali bez el.energie !!!
<br> Ochranné pásmo : u vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost ( s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m <.>
<br> -— doporučujeme řezat 2 m od vodičů venkovního vedení -— doporučujeme řezat 1 m kabelové vedení AES
<br> Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř.odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či
<br> <,>
<br> uživatele formou sankcí postihnout energetický regulačm úřad <.>
<br> V případě,že stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám,ořez bude bezplatně proveden firmou Skanska s.r.o.Pobočka J+J Facility cz,s.r.o.Písek.(tel.č.604 434 949)
<br> Předem děkujeme za Váš konstruktivní přístup a zvážení Všech důsledků,které neudržované stromoví
<br> IV <,>
<br> přinas1 <.>
<br> Smluvní partner
Zásady
Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin
<br> Odstranění nebo ořez dřevin se řídí ustanoveními zákona č.458/200 Sb.(Energetický zákon,dále jen EZ) a předpisy PNE 33 0000-6,PNE 33 3300,PNE 33 3301,PNE 33 3302 <.>
<br> V souladu s §46 EZ jsou venkovní vedení s napětím vyšším než 1kV a elektrické stanice chráněny ochrannými pásmy.Ochranné pásmo (dále jen OP) venkovního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení <.>
<br> Vzdálenosti OP od krajního vodiče na obě strany jsou uvedeny v tabulce č.1 <.>
<br>
Tabulka č.1: Ochranná pásma vedení dle napěťových hladin
<br> Jmenovitá napětí AC (kV)
Holé vodiče (m)
Vodiče se základní izolací (m)
Izolovaný kabelový systém (m)
<br> Nad 1 do 35 včetně
7 (10) ̽
2
1
<br> Nad 35 do 110 včetně
12 (15) ̽
5
2
<br>
̽vedení vybudovaná do 31.12.1994
<br> Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m.V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t <.>
<br> V lesních průsecích je ochranné pásmo:
- pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně sníženo vždy na 7 m <,>
- pro napěťovou hladinu nad 35 kV do 110 kV včetně sníženo vždy na 12 m <.>
<br> V lesních průsecích se musí po jedné straně základů sloupů nadzemního vedení udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m,pokud je pro provozovatele distribuční soustavy takový volný pruh potřeba,a to zejména s ohledem na pohyb mechanizace v případě odstraňování poruchy <.>
<br> V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m <.>
<br> Vedení NN ochranné pásmo nemá,ale na vzdálenost porostů od vodičů se vztahuje norma PNE 33 3302,tzv.nejkratší vzdálenosti <.>
<br>
<br> Rozsah provedení ořezů
<br> · U vedení VN,VVN se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma.Ochranná pásma jsou pro jednotlivé napěťové hladiny uvedena v tab.č.1 <.>
<br> · Pro vedení NN,VN,VVN je...
Plakát

Načteno

edesky.cz/d/3334814

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz