« Najít podobné dokumenty

Obec Dubicko - VV - Oznámení o vydání opatření OP č. 1/2019 změny č. 1 ÚP Dubicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubicko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - zm1 ÚP Dubicko - vyvěšení na úřední desku-vr.docx
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1/2019 ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBICKO A ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBICKO PO ZMĚNĚ Č.1
<br>
Zastupitelstvo obce Dubicko jako věcné příslušný orgán podle § 6 odst.5 písm.c) ve spojení s § 6 odst.1 písm.a),§ 43 odst.4 a § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále za použití § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na svém zasedání dne 16.10.2019
<br>
vydává
<br> ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBICKO
<br> jako opatření obecné povahy č.1/2019
<br> Změna č.1 Územního plánu Dubicko
obsahuje textovou a grafickou část podle § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti <.>
Poučení:
Změna č.1 Územního plánu Dubicko,jako opatření obecné povahy a úplné znění územního plánu,nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.Po tuto dobu je k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh,Odboru rozvoje a územního plánování a na Obecním úřadu Dubicko <.>
Po nabytí účinnosti bude Změna č.1 Územního plánu Dubicko a Územní plán Dubicko úplné znění po změně č.1 uložena na Obecním úřadu Dubicko,na Městském úřadu Zábřeh,Odboru rozvoje a územního plánování a na Krajském úřadu Olomouckého kraje; bude též zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách www.zabreh.cz <.>
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů <.>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a zároveň bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup - el.úřední deska http://dubicko.zabrezsko.cz/
<br>
<br>
Mgr.XXXXXX H a m p l XXXXX S o b o t í k
starosta obce místostarosta obce
v.r.v.r <.>
<br>
<br> Oznámení bylo vyvěšeno dne: 21.10.2019
<br> S...

Načteno

edesky.cz/d/3331917

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubicko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz