« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - kanal rad 01 Svinistany.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kanal rad 01 Svinistany.pdf
XXXXXXXXXX XXXXX —KALVODA Milady Horákové XXX,XXX XX Hradec Králové
<br> IČO : 493 41 103 Tel.: 495 710 396 604 432 298 Fax : 495 406 116 e-mail : kalvoda.hk©cenn'um.cz
<br> Vlastník a provozovatel : Obec Dolany,čp.32,552 01
<br> Vypracovala : XXXXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX KALVODA M.Horákové XXX XXX XX Hradec Králové X IČO: 493 41103
<br> Kanalizační řád byl schválen dle 5 14 zákona č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím Městského úřadu,odboru životního prostředí v J aroměři,pod č.j.:
<br> ziza-„WMM/zJa—„y „W,Wola/&
<br> MĚ TSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ (3) Vu/ Odbor životního prostředí iw
<br> Platnost byla stanovena do :
<br> razítko a podpis schvalujícího orgánu
<br> Duben — květen 2012
<br> Titulní list kanalizačního řádu Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1.Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2.Cíle kanalizačního řádu 3.Popis území 3.1.Charakter lokality 3.2.Odpadní vody 4.Technický popis stokové sítě 4.1.Popis a hydrotechnické údaje 4.2.Hydrologické údaje 4.3.Množství odebírané a vypouštěné vody 5.Údaje o čistírně odpadních vod 5.1.Kapacita ČOV 5.2.Vodoprávní rozhodnutí 5.3.Řešení dešťových vod Údaje o recipientu Seznam látek,které nej sou odpadními vodami Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 9.Měření množství odpadních vod
<br> Nu—
<br> 9<>>l©
<br> 10.Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech 11.Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů
<br> 11.1.Výčet a informace o sledovaných producentech 11.2.Rozsah a způsob kontroly odpadních vod 1 1.3.Přehled metodik
<br> 12.Kontrola dodržování podmínek,stanovených kanalizačním řádem 13.Aktualizace a revize kanalizačního řádu 14.Přílohy :
<br> tabulka č.1 - obecné limity pro kanalizaci tabulka č.2 — provozovny
<br> 15.Grafické přílohy : situace 1 : 2000
<br> ; <.>
<br> Kanalizační řád Svinišťany - 4/2012 Stránka 2
<br> ' Luna; LET KANALIZAC RADU
<br> NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ:
<br> Svinišťany — jednotná ka...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz