« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Žádost o informaci spol. DERYMORE a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o informaci spol. DERYMORE a.s.
ksciovnze
<br> 5"- 1 5 —10- 2019
<br> „wii/Jef? tří H KDW tí
<br> [ oaeoníůěno lens
<br> t'-; l.<.> -L- NH.-
<br> If
<br> I'
<br> _,of _ \ PN:,'is'_".<.>.pm:.přlio'l'.<.>.<.>
<br> oarovouzenávou
<br> v Praze dne 4.říina 2019
<br> Žádost o osk nutí informací dle zákona č.10Ei 1999 Sb.o svobodném řístu u k informacím
<br> váženy pane,vážená paní <,>
<br> obracím se na 'v'ás v zastoupení společnosti DERYMDRE a.s <.>,IČO: 24311294,se sídlem Na Příkopě 583MB,110 00 Praha 1 <.>
<br> S odkazem na zákon č.105,0999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů ídálejen „ZoPí'“] zdvořile vaším prostřednictvím žádám vaši obec,jakožto povinny suhíekt ve smyslu ZoPl,o poskytnutí níže specifikovanych informací <.>
<br> Žádám o poskytnutí informace o XXX,zda Vaše obec byla ke dni X.května 2003 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská a.s.[dnes innogy Energie,s.r.o.),se sídlem Praha 4,Novodvorská 303,3'82,PSČ 142 01tdnes Límuzská 31351'12,Strašnice,108 00 Praha 10),IČÚ: 601 93 153 ídáíe jen „Spoločnosť'í : titulu vlastnictví akcií : ]akěkoli : emisíakciíemitovanych Společností [ISIN [2000503'0650 a ??0950002269) <.>
<br> Pokud 1v'aše obec byla akcionářem Společnosti k datu 9.května 2008,žádám současně o poskytnutí informace o počtu akcií Společnosti,ktere Vaše obec k uvedenému datu vlastnila <.>
<br> Shora uvedené- informace prosím poskytnete i v případě,že vaše obec vlastnické- právo ke shora uvedenym akciím Společnosti dne 9.května 2003 pozbyla (tj.i v případě,že dotčeně akcie Společnosti byly dne 9.května 2008 převedeny : učtu majitele cenných papírů vedenáho pro Vaši obec Střediskem ce:-inych papírů na účet třetí osoby: <.>
<br> Požadovaná informace prosím poskytněte formou dopisu,případně formou kopie vypisu : účtu maii_t_e_|_e cenných papírů vedeněho pro vaši obec Střediskem cenných papírů,v nichž budou uvedeny shora požadované informace <.>
<br> Požadované informace prosim poskytnětejakyrnkoli z následujících tří způsobů,dle vašívolby: elektr...

Načteno

edesky.cz/d/3329003


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz