« Najít podobné dokumenty

Obec Horušice - Zadání územního plánu Horušice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
iasilu,ruEsrsrV unno cAsmv Odbor vfstavby a regiondlniho rozvoje eislo iednaci: M6U/10594120t9 Spis.znaika: SU 4227 12]19-ku Vyiizuje: Mgr.Kldra KuPerovS E-mail.: kuperova@meucaslav.cz Tel.: +420 327 300 218 edslav dne l-4.iijna 20L9 VEREJNA VYHLASKA OZNAMENi O PROJEDNANi NAVRHU ZADANI UZTUTfNO PLANU HORUSICE M6stskri tiiad e6slav,odbor vystavby a regiondlniho rozvoje,jako obecnf (iad obce s rozSiienou pfisobnosti (ddle jen iliad [zemniho plSnovdni),v pienesene ptlsobnosti,v souladu s 5 6 odst.I pism.c) zdkona a.IB3/2006 Sb <.>,o Izemn(m plSnovdnia stavebnim iiidu (stavebnlzdkon),ve zn6n' pozddjSich piedpisE (d5le jen,<,> stavebni zakon"),na z6klad6 ZSdosti Obce Horuiice poiizuje Uzemnipldn Horuiice,V,souladu s 5 47 odst.2 stavebniho zdkona oznamuje zahdjeni projedndvdnf ndvrhu zaddni Uzemnfho pldnu Horu5ice.Niivrh zadiini Uzemn[ho pliinu Horuiice bude piipraven k veiejn6mu nahlednuti po dobu 30 dni ode dne vyv6leni teto veiejne vyhl55ky.Do ndvrhu zaddni Uzemniho pldnu Horuiice je moZne nahl6dnout na M6stsl d.p.23 w z*'7dHoru$ice / Digitalnd podepsal Kl6ra Kuperov6 Datum: 15'10.2019 09:03:25 +02:00 C:.i.: Hletlltttsg+r2019,spis.znaika: SLJ 42)712019-ku 2 Doruii se: Obec.pro l

Načteno

edesky.cz/d/3326063

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz