« Najít podobné dokumenty

Obec Kouty - Zápis zastupitelstva ze 2.10.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kouty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zastupitelstva ze 2.10.2019
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kouty č.13
konaném dne 2.10.2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kouty,Kouty 11,675 08 Kouty
<br> Starosta jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:00 hodin.Jako zapisovatele určil XXXX XXXXXX Cahu <.>
Hlasování je,není-li dále uvedeno jinak,veřejné prováděné zdvíháním rukou <.>
<br> Počet přítomných členů: 9 z celkových 9
Jmenovitě: XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
Omluven: -
Zapisovatel: Ing.XXXXX XXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
Veřejnost: zástupci školy Mgr.XXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
Předsedající XXXXXXXXX ke schválení následující program jednání:
<br> X) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Kanalizace,ČOV
3) Plánované akce
4) Úprava rozpočtu
5) Různé
6) Závěr
<br> Navržené usnesení:
Zastupitelstvo obce určilo jako ověřovatele zápisu Svatavu Maškovou (ověřovatel č.1) a XXXXXXXXXX Olivu (ověřovatel č.X) a schválilo navržený program jednání <.>
<br> Usnesení č.1 bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0
<br> Zastupitelstvo obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu zasedání:
<br> 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
<br> Úkoly stanovené v minulém zasedání byly splněny (změna textové části územního plánu trvá) <.>
<br> 2) Kanalizace,ČOV
Úvodní slovo předkladatele:
Starosta obce informoval zastupitele o informacích z kontrolních dní a průběhu stavby kanalizace a ČOV.Dále informoval zastupitele o záměru převedení kanalizace „nové ulice“ do hospodaření svazku „Vodovody a kanalizace Třebíč“ <.>
<br> Navržené usnesení:
Zastupitelstvo obce zveřejní dle §39 zákona o obcích záměr převodu kanalizace vybudované v rámci akce IS a komunikace pro RD Kouty do hospodaření svazku obcí „Vodovody a kanalizace“.Kanalizace byla vybudovaná v 1.etapě pro 12 RD a ve 2.etapě pro 5 RD.Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k připravení podk...

Načteno

edesky.cz/d/3326022

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kouty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz