« Najít podobné dokumenty

Obec Barchov (Pardubice) - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (9 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Barchov (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018.jpeg [0,19 MB]
Licence: DQCQ
<br> XCRGBZUC /ZNC (01012018 /01012018)
<br>
<br> XI.O_STATNi ngLNuJic
<br> i
<br> IC‘
D
>
(—
Im
<br>
<br>
<br>
<br> Razitko Cléetni jednotky
<br>
<br> Osoba odpovédné za uéetnictvi
<br> Hanzalové Romana
<br>
<br> Podpisovy zéznam osoby
odpovédné za sprévnost
udajfi
<br>
<br> Osoba odpovédné 2a rozpoéet
<br> Be.Krebsové,lv;fé
<br>
<br> Podpisovy za'znam osoby
odpovédné za sprévnost
Udajfi
<br>
<br> /_7
<br>
<br> Statutérm' zéstupce
<br>
<br>
<br> Podpisovy’ zéznam
statutérniho za’stupce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> oaec
BARCHOV
BARCHOV 68
530 02 <,>
PARDUBIC;
<br>
<br> 23.01.2019 11h52m 9s
<br> Zpracovéno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.0‘ strana 9 / 9
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 8.jpeg [0,31 MB]
Licence: DQCQ ’ XCRGBZUC/ZNC (01012018/01012018)
‘VII.wuéTovANi FIN.VZTAHU K RozPoofrpM KRAJU oaci 030 A VNITI'aNi PIVREVODYW
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I’vm.WUéTovANi FIN’V.’ZWTAH KE ST.R
<br>
<br>
<br>
<br> 13013 4116 Ostatni neinv.pfijaté1ransfery ze st.rozpoétu 0.00 x 42 000.00 x
13013 5011 Platy zamést.v pr.poméru vyjma zamést.na slui‘m.x 0.00 x 31 122.00
13013 5021 Ostatnl' osobni vy'daje x 000 x 1 080.00
13013 5031 Povinné poj.na soc.zab,a pfispna st.pol.zaméstnan x 000 x 8 02945
13013 5032 Povinné poj.na vefejné zdravotni pojifiéni x 000 x 1 76855
13013 2 datnce 2 UP ' _,_ mm) 0.00 ' 42000.00,-,42000.00
98008 4111 Neinvestiénf pi‘ijaté transf.z v§eob.pokl.sprévy SR 0,00 x 22 94600 x
98008 5021 Ostatnl osobnl vy’daje x 0.00 x 12 079.00
98008 5139 Nékup materiélu j.n.x 0.00 x 2 521.00
98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniém’) x 0.00 x 798.00
98008 5175 Pohoéténi x 0,00 x 1 244.00
98008 Volba grezldentl 0,00 0,00.<.> v 22 945100 ' 16 742.00
98187 4111 Neinvestiéni pfijaté transf‘z véeob.pokl.sprévy SR 0.00 x 30 000.00 x
98187 5021 Ostatni osobnl' vvdaje x 0.00 x 11 262.00
98187 5139 Nékup materiélu j.n.x 0.00 x 639.00
98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahranién‘) x 0.00 x 534,00
98187 5175 Poho§1éni x 0.00 X 572.00
93131,Volby' aomtupmwa a sonata 0,00 0,00 ‘ so 000,00 1: mm
<br>
<br>
<br>
<br> IX.ZPRAVA o WSLEDKU PREZKOUMANi HOSPooARENi
<br>
<br> fig,<,> (1:2
<br> x.FINANéNi HOSPooAI'aENi zRiZENYCH MNICKYCH osoa A HospooARENi s
JEJICH MAJETKEM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 23.01.2019 11h52m 95 Zpracovéno systémem UCR® GORD/C® spol‘ s r.o.strana 5 / 9
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 7.jpeg [0,41 MB]
Licence: DQCQ
<br> XCRGBZUC/ZNC (01012018 / 01012018)
<br>
<br> [VI MAJ ETEK
<br>
<br>
<br> wouhodow hmotny niajéteknupisovany
Stavby
Samostatné hmotné movité véci a soubory movithh vécl
Péstite|ské celky trvalych porostfl
Drobny’ dlouhodoby hmotny majetek
Ostatnl dlouhodoby hmotny majetek
<br> 32 861 224,64
1 514 895,00
<br> 435 651.30
<br> 57 191.00
89 735.00—
<br> 107 972.00
<br> 32 918 415,64
1 425 160.00
<br> 543 623.30
<br>
<br> Dlouhodobv hmotny majetek neodpisovany’
Pozemky
Kulturnl pfedméty
Dlouhodoby nehmotny majetek uréeny k prodeji
Dlouhodoby hmotny majetek uréeny k prodeji
<br> 2 519 075.50
<br> 190115.00
<br> 2 709190.50
<br>
<br> Nedakonéenv a pbfiszany dlouhodobyimajetek
Nedokonéeny’ dlouhodoby nehmotny majetek
Nedokonéeny dlouhodoby hmotny majetek
Pofizovany' dlouhodoby finanéni majetek
Uspofédaci (met tech.zhodnocen|' dlouhod.nehmotného majetku
Uspof'édaci uéet tech.zhodnocenf dlouhod.hmotného majetku
<br> 127 050,00
<br> 18150.00
<br> 145 200.00
<br>
<br> Dlouhodoby’ finanéni majetek
Majetkové fléasti v osoba’ch s rozhodujlcim vlivem
Majetkové uéasti v osobéch s podstatnym vlivem
Dluhové cenné papiry driené do splatnosti
Dlouhodobé pfljéky
Termfnované vklady dlouhodobé
Ostatni dlouhodoby finanéni majetek
<br> 1 710 000.00
<br>
<br> Oprévky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Opra’vky k nehmotnYm vysledkfim vyzkumu a vyivoje
Oprévky k softwaru
Oprévky k ocenitelnyrn pra’vflm
Oprévky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprévky k ostatnimu dlouhodobému nehmotnému majetku
<br> 27 905.30-
<br> 20 000,00-
<br> 14181.20-
<br> 1 690 000.00
<br> 42 086.50-
<br>
<br> Oprivky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprévky ke stavbém
<br> Oprévky k samost.hmot.movity’m vécem a souboram hmot.mov.véci
<br> Oprévky k péstitelskYm celkflm trvaly'Ich porostfl
Oprévky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprévky k ostatnimu dlouhodobému hmotnému majetku
<br> 10 533 248.85—
610 415,25-
<br> 435 651.30-
<br> 620 584,00- I
<br> 12 897.25
<br> 107 972.00-
<br> 11 153 832.85...
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 6.jpeg [0,38 MB]
Licence: DQCQ XCRGBZUC /ZNC (01012018 / 01012018)
<br>
<br> Ill.FINANCOVANi za -o'eni vlastnich lis oor a cizich zdro'fl
<br>
<br>
<br> Krétkodcbéfina’nqbvéfifiz tuzemska » I
<br>
<br>
<br> Krétkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splétky krétkodNydanYCh dluhopisfl (-) 8112
Krétkodobé pi‘ijaté pfljéené prostFedky (+) 8113
Uhrazené splétky krétkodpfij.pfijéprostf.(-) 8114
Zména stavu krétkod.prostina bank.flétech(+/-) 8115 940 660.00 940 660.00 767 734.39-
Akt.krétkod.operace fizenl likvidity-pfljmy(+) 8117
Akt.krétkod.operace flzeni likvidity-vydaje(-) 8118
Dlouhodobé flnancovini 2 881281118885; " '
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splétky dlouh.vydanych dluhopisfl (-) 8122
Dlouhodobé pfijaté pfljéené prostfedky (+) 8123
Uhrazené splétky dlouhod.pfijathh pfijéek (-) 8124 250 000.00- 250 000,00- 131 040.00-
Zména stavu dlouhod.prostina bank.uetech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace flzenf |ikvidity-pi‘fjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace {12eni likvidity-deajVe(-)\ 8128
<br>
<br>
<br> Opravné‘p‘oloiky fibéfiéifiim opéracfm
Operace z penéinich 136m organizace nemajici
<br> charakter pi‘ijmfl a vydaja vléd.sektoru (+/-) 8901 41 299,00-
Nerealizované kurzové rozdily pohybfl na devizovy'Ich aétech 8902
(+/-)
<br>
<br> 1v STAW A OBRATY NA BANKOVNiCH UéTECH
<br>
<br>
Zékladnl bézny that 2 082 634.09 765 444,39 2 848 078,48 765 444.39-
Bézné may fondl'J Usc
<br> Bézné uéty celkem 2 082 634.09 765 444,39 2 848 078,48 765 444,39-
Pokladna 2 728,00 2 290.00 5 016.00 2 290,00-
<br>
<br> v.PENEZNi FONDY - INFORMATIVNE N
<br>
<br>
Poééteénf zflstatek
Pi‘ijmy celkem
Wdaje celkem
Obrat
<br> Koneény zflstatek (rozdil rozpoétu)
Zména stavu
<br> Financova’nl - tfida 8
<br> YIJTEK
<br> 38
<br>
<br>
<br>
<br> Dlouhpdohfinehmotny'rmajp'tekI,<,> V *,<,> ’ 'i I T.i
Nehmotné vysledky szkumu a vyvoje
Software
Ocenitelné préva
Povolenky na emise a preferenéni limity
Drobny dlouhodoby’ nehmotny majetek 27 905.30 14 181.20 42 086,50
Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek
<br>
<br> 23.01.2019 11h52m 95 Zprac...
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 5.jpeg [0,26 MB]
XCRGBZUC /ZNC (01012018/ 01012018)
<br>
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 35 146.00
590 Ostatnl neinvestiénf vydaje 35 146,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
6121 Budovy.XXXX a stavby XX XXX.XX XXX XXX,XX 57 191.00
612 Pofizenl dlouhodobého hmotného majetku 21 000,00 121 000.00 57 191,00
6130 Pozemky 200 000.00 67 090.00
613 Pozemky 200 000,00.67 090,00
<br>
<br>
<br>
<br> 23.01.2019 11h52m 95 Zpracovéno systémem UCR® GORD/C® spol.s r.o.strana 5 / 9
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 4.jpeg [0,39 MB]
Licence: 0900‘
ll.PLNENi ROZPOCTU WDAJU
<,> 31%!
<br> XCRGBZUC/ZNC (01012018 /01012018)
<br>
<br>
<br> Béiné VYdaje 2 998 000,00 3 914 408,00 2 513 896,05
Kapita’lové VYdaje 21 000,00 321 000,00 124 281,00
Vy'daje celkem 3 019 000,00 4 235 408,00 2 638 177,05
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5011 Platy zaméstnancfi v pracovnl'm poméru 90 000.00 108 183,00 86 955,00
5019 Ostatnl’ platy 3 000,00 4 200,00 4 134,00
501 Platy 93 000,00 112 383,00 91 089,00
5021 Ostatni osobm’ deaje 155 000,00 252 900,00 132 529.00
5023 Odmény Clem": zastupitelstev obcf a krajL’J 210 000,00 292 800,00 277 628,00
5026 Odchodné 80,00
<br> 502 Ostatnl platby za provedenou préci 365 000,00 545 780,00 410 157,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a pflsp.na st.pol.zaméstnan.20 000,00 31 398,00 30 915,45
5032 Povinné pojistné na vefejné zdravotnl’ pojiéténf 20 000,00 54 205,00 54 006,55
5038 Povinné pojistné na urazové pojiétém’ 420,00 2 000,00 658,00
503 Povinné pojistné placené zaméstnavatelem 40 420,00 87 603,00 85 580,00
50.311318516 :13 piitgpfitplatby za prompts pojist.498 420,00,74576600 " 586 826,00
5136 Knihy,uéebni pomficky a tisk 1 000,00 2 715,00 2 056,00
5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 114 000,00 222 897,00 137 130,00
5139 Nékup materiélu jinde nezai‘azeny 103 500,00 147 838,00 73 213,40
513 Nékup materia’lu 218 500,00 373 450,00 212 399,40
5141 Uroky vlastnl 31 700,00 32 200,00 32 131,04
514 Uroky a ostatnf finanénl vydaje 31 700,00 32 200,00 32 131,04
5151 Studené voda 1 000,00 1 400,00 1 336,00
5153 Plyn 41 500,00 42 957,00 42 956,03
5154 Elektrické energie 100 700,00 101 160,00 93 046,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 13 900,00 12 900,00 5 374,20
515 Nékup vody,paliv a energie 157 100.00 158 417,00 142 712,23
5161 Sluzby poét 1 000,00 6 000,00 5 073,00
5162 Sluiby elektronicky’ch komunikaci 20 000,00 25 000,00 24 516,68
5163 Sluiby penéinl’ch Ustavfi 26 000,00 35 000,00 32 258,60
5166 Konzultaénl,poradenské a prévnl slu2by 14 800,0...
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 3.jpeg [0,22 MB]
Licence: DQCQ
<br>
<br> 4122 Neinvestiénl pfijaté transfery od krajL'J
<br>
<br> 110 000.00 110 000.00
412 Neinvestiéni pfijaté1ransf.od rozpflzflrovné 110 000.00 110 000.00
4134 Pi‘evody z rozpoétonch flCtL'I 38 500.00
4138 Pfevody z vlastnl pokladny 50 000.00
413 Pfevody z vlastnlch fondl'J
<br>
<br>
<br>
<br> 88500.00
MW 4,<.> *‘ L 0 ~ ~ “ 1 mo
<br> 2300102019 11h52m 95
<br> Zpraoovéno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
<br> strana 3 / 9
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 2.jpeg [0,46 MB]
Licence: DQCQ
<br> XCRGBZUC /ZNC (01012018/ 01012018)
<br>
<br> ‘I.PLNENi ROZPOCTU PRiJML’J
<br> W
<br>
<br> Dafiové pi‘ijmy
Nedafiové pi‘ijmy
Kapitélové pfljmy
Pfijaté transfery
Pfljmy celkem
<br>
<br> m:
<br> 2 059 000,00
269 340,00
<br> 2 328 340,00
<br> 2 962 553,00
316 349,00
<br> 265 846,00
3 544 748,00
<br> 2 960 452,38
263 452,06
<br> 354 346,00
3 578 250,44
<br> u
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1111 Dafi z pflj.fyz.osob ze zév.éinnosti a fun.poi.450 000,00 624 966,00 623 983,09
1112 Dafi z pfl’jmu fyz.osob ze samost.vydéminnosti 10 000,00 14 262,00 14 261,37
1113 Dafi z pffjmfl fyzicky’ch osob z kapitélyymosfl 40 000,00 54 637,00 54 636.98
111 Dané z pi‘fjmfl fyzickych osob 500 000.00 693 865,00 692 881.44
1121 Dan 2 pfljmfl prévnickych osob 420 000,00 513 510,00 518 685,17
112 Dané z pfljmfl prévnickych osob 420 000,00 513 510,00 518 685,17
11 XXXX i pfifmfl.zisku a kapitfilovwh vynosfi XXX XXX,00 7 1 207 375,00 1 211 566,61
1211 Def: 2 pi‘idané hodnoty 857 450,00 1 273 450,00 1 273 205,66
121 Obecné dané ze zboii a sluieb v tuzemsku 857 450.00 1 273 450,00 1 273 205,66
122a3 Zvl.dané a popl.ze zboii a sluieb v tuzemsku
<br> 12 “ Dans 14039;; a sluieb v tuzomsku 857 450.00 1 273 450,00,1 273 205.66-
1334 Odvody za odnétl pfldy ze zem.p0dniho fondu 1 000,00 6 500,00 5 111,05
133 Poplatky a odvody v oblasti iivotniho prostfedi 1 000,00 6 500,00 5 111,05
1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpad0 117 500,00 119 206,00 119 206,00
1341 Poplatek ze p50 3 550,00 7 050,00 6 500,00
134 Mfstnl poplatky z vybranych éinnostl a sluieb 121 050,00 126 256.00 125 706,00
1361 Sprévni poplatky 500,00 1 500,00 1 500,00
136 Sprévnl poplatky 500,00 1 500,00 1 500,00
1381 Dafi z hazardnich her 9 000.00 19 000,00 14 892,06
1382 Zru§.odvod z loter.a podob.her kromé z vyher.hr.p.10,00 9,12
138 Dané,poplatky a jiné obd.pené2.plné.v ob.haz.her 9 000,00 19 010,00 14 901,18
13 ' 3am :- poplatky z; vybranj'iéfi 8161003213 sluzeb "131 550,00“? ”,<,> 153266...
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 1.jpeg [0,26 MB]
Licence: DQCQ XCRGBZUC/ZNC (01012018/ 01012018)
<br>
<br> C)E3EE(3 EBI\F2(3I1()\I <.>
<br> NAVRH zAvEREéNEHo UéTu ZA ROK 2018
<br> (v Ké)
sestaveny' ke dni 23.01.2019
<br>
<br>
<br>
M
identifikaéni éislo 00273317
na’zev OBEC BARCHOV
ulice,é.p.é.p.68
obec Barchov
PSC,po§ta 530 02
<br>
<br>
9;? saggy; 3"
<br> telefon
<br>
<br>
466970250 <.>
<br> fax
e—mail obecbarchov@volny.cz
WWW swanky www.0becbarchov.cz
<br>
<br>
<br> l.Plnéni rozpoétu pfiijI
<br> II.PInéni rozpoétu vydajCI
<br> Ill.Financova’ni (zapojeni vlastnich L'Jspor a cizich zdrojfi)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovnich flétech
<br> V.Penéini fondy - informativné
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyflétova'ni finanénich vztahfl k rozpoétflm krajfi,obci,DSO a vnitfni pfevody
<br> VIII.VyUétovénI finanénich vztahfl ke stétnimu rozpoétu,stétnim fondflm a Nérodnimu fondu
IX.Zpréva o vysledku pfezkouméni hospodafeni
<br> X.Finanéni hospodafeni zfizenftch prévnickych osob a hospodafeni sjejich majetkem
XI.Ostatni doplfiujici udaje
<br>
<br>
<br> 23.01.2019 11h52m 95 Zpracovéno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9

Načteno

edesky.cz/d/3323768

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Barchov (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz