« Najít podobné dokumenty

Obec Jaroměřice - Oznámení o jednání Zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jaroměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OObbeeccnníí úúřřaadd JJaarroomměěřřiiccee
<br>
<br> II NN FF OO RR MM AA CC EE
<br>
oo kkoonnáánníí 1144.<.> zzaasseeddáánníí ZZaassttuuppiitteellssttvvaa oobbccee JJaarroomměěřřiiccee
<br>
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Jaroměřice,budova zámku
<br>
<br> Doba konání: 21.října 2019 od 17 hodin
<br>
<br>
Program jednání:
<br>
1.Zahájení
1.1.Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
1.2.Schválení programu jednání
<br> 2.Víceúčelové zařízení č.p.200 a 202
2.1.Nájemní smlouvy na nové obecní byty
<br> 3.Různé
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.10.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3320766

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jaroměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz