« Najít podobné dokumenty

Obec Roudná - Zápis č.13 ze zasedání ZO Roudná ze dne 13.4.2016 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Roudná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záp.13.pdf [1,65 MB]
Obec Roudná
<br> Zastupitelstvo obce Roudná
<br> Zápis 13/2016
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Roudná konaného dne 13.4 2016,od 17.00 hodin
<br> na OÚ
<br> Zasedání zastupitelstva obce Roudná bylo řádně svoláno vsouladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce.Starostka dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce konstatovala,že je přítomno šest členů zastupitelstva obce,tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopne' <.>
<br> Přítomni: Zastupitelé : XXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omiuven : XXXXXXXX XXXXXX
<br> Ad X) Starostka obce přivítala přítomné & zasedání zahájila v 17.00 hod <.>
<br> Ad 2) Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu a požádala o doplnění a zrušení bodů programu:
<br> Zrušení bodu
<br> bod č.6 - Schválení nejvyšší možné částky u dražby nemovitosti č.p.107
<br> Doplnění bodu bod č.6 - Schválení smlouvy () věcné břemeno _ služebnosti č.3/LR/SVB3—2016
<br> bod č.9 - Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
<br> Program zasedání byl zastupitelstvem obce Roudná jednohlasně schválen <.>
<br> (hlasování: pro 6,proti 0,zdrželi se 0)
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu zasedání
<br> 3.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 4.Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
<br> 5.Schválení výše poplatku za zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační přípojku
<br> 6.Schválení smlouvy o věcné břemeno — služebnosti č.3/LR/SVBB-2016
<br> 7.Výběr zhotovitele na akci „ Prodloužení kanalizace v Zahradní ulici“
<br> 8.Schválení podmínek užívání MK k pískovně při „výstavbě a rekultivací skládky TS „
<br> 9.Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
<br> 10.Rozpočtové změny
<br> 11.Různé
<br> Ad 3) Starostka určila ověřovatele zápisu — p.Františka Semráda a p.Luďka Cvrčka
<br> Ad 4) Starostka obce provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstv...

Načteno

edesky.cz/d/3319608

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Roudná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz