« Najít podobné dokumenty

Obec Jestřebí (Šumperk) - MÚ Zábřeh - Splašková kanalizace Jestřebí - Rozhodnutí o povolení změny stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jestřebí (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ Zábřeh - Splašková kanalizace Jestřebí - Rozhodnutí o povolení změny stavby
*$42IY9I*
2019/785/ZP-MUZB-8
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.jednací: 2019/785/ZP-MUZB-8
Spisová zn.: ZP 785/2019/Pos
<br>
Vyřizuje Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
Email: posta@muzabreh.cz
Telefon: XXX XXX XXX
Datum: 10.10.2019
Dle rozdělovníku:
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
Vodoprávní úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č <.>
254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního
díla,kterou dne 25.06.2019 podal
<br>
Obec Jestřebí,IČ: 00302732,Jestřebí 47,789 01 Jestřebí
<br>
(dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
I.Vydává podle § 15 odst.1 vodního zákona a § 118 a 115 stavebního zákona
<br>
p o v o l e n í z m ě n y s t a v b y
<br>
vodního díla:
<br> „Splašková kanalizace Jestřebí“
<br>
<br> na pozemcích st.p.43,parc.č.192/1 v katastrálním území Jestřebí u Zábřeha,st.p.27,parc.č.41/1 <,>
207/4,391/1 v katastrálním území Jestřebíčko,parc.č.35/10 v katastrálním území Pobučí <.>
<br>
(dále jen "stavba") před dokončením v tomto rozsahu:
<br>
Změna č.1 - stoka AA-1 zde vznikl délkový nárůst z důvodu prodloužení trasy kanalizace k dokončeným
nemovitostem (důvodem nutnost odkanalizování nových a nově budovaných nemovitostí) <.>
<br> Změna č.2 - stoka AE trasa stoky zůstala v původním provedení,ale změna trasy stoky A mje část stoky
AE přejmenována na stoku A (jedná se o změnu trasy z důvodu nedostatku místa a malé odstupové
vzdálenosti od plynu,vodovodu a dešťové kanalizace,kterou by bylo nutno přeložit.V důsledku této
změny byla přeložena nejnutnější část dešťové kanalizace v délce cca 11,5 m <.>
Stoka AG – nové označení stoky vzniklo změnou trasy kanalizace (s...

Načteno

edesky.cz/d/3319332

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jestřebí (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz