« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim - povolení změny stavby před dokončením - "Zaječice - splašková kanalizace"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim - povolení změny stavby před dokončením - "Zaječice - splašková kanalizace"
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469 657 703
Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor životního prostředí,oddělení vodního hospodářství http://www.chrudim.eu
Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS: 3y8b2pi,IČ: 00270211
<br>
Spis.zn.: CR 043290/2019 Ve
Č.j.: CR 067400/2019 OŽP/Ve – 0221
Spis.a skart.znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet stran: 9
Počet příloh: 0
ČVE: I/503/2554
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: lenka.vesela@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 10.10.2019
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor životního prostředí,oddělení vodního hospodářství,jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako speciální stavební úřad podle § 15
odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1
písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> účastníkovi řízení podle § 27 odst.1 správního řádu,kterým je
<br> Obec Zaječice,IČO 00271233,Zaječice č.p.4,538 35 Zaječice
<br> I.podle § 15 odst.1 vodního zákona a § 118 odst.3 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> změnu stavby před jejím dokončením stavby vodního díla
<br> „Zaječice – splašková kanalizace“
<br> povolené na pozemku parc.č.parc.č.388/27,638/1,654/7,667,721/1 v katastrálním území Orel,parc <.>
č.78/1,113/1,122/10,122/11,127/6,229/9,273/1,670/3,671/1,1023/1,1023/2,1023/4,1024/1 <,>
1024/3,1024/4,1025/1,1026/1,1027,1028/1,1029/1,1032/1,1032/11,1040/1,1042/1,1043/2,1047 <,>
1048,1050/1,1050/2,1051/1,1052/1,1055,1062,1073/3,1083/1,1083/3,1083/4,1104/1,1114/2 <,>
1122/1,1194,1205,p.p.k.369 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi.Dnem podání žádosti bylo
zahájeno správní řízení <.>
<br> Stav...

Načteno

edesky.cz/d/3319205

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz