« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlov (Břeclav) - Výpis z usnesení - červen 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlov (Břeclav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výpis ze schůze ZO - září 2019.pdf (260.17 kB)
ANONYMIZOVÁNO PODLE ZÁKONA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Stránka 1
<br>
VÝPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ č.4 ZASTUPITELSTVA OBCE
PAVLOV
<br> konaného v zasedací místnosti obecního úřadu dne 16.září 2019,od 19.00 hodin
<br>
<br> Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Pavlov bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce
Zdeňkem Duhajským <.>
<br> Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno,informace o konání byla
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Pavlov a současně byla zveřejněna také
na elektronické úřední desce,a to od 06.09.2019 do 17.09.2019 <.>
<br> Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
* * *
<br> Starosta navrhl určit ověřovateli Ing.Jiřího Hanuse a XXXXX XXXXX,zapisovatelkou
Jaroslavu Prágerovou <.>
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pavlov u r č u j e ověřovateli zápisu Ing.Jiřího Hanuse a
XXXXX XXXXX a zapisovatelkou Jaroslavu Prágerovou <.>
<br>
<br>
Výsledek hlasování: Pro - 7 Proti - 0 Zdrželi se - 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
Bod č.2 – Schválení programu jednání
<br>
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání ZO a dotázal se přítomných,zda
souhlasí s programem,tak jak byl zveřejněn a přednesen <.>
<br>
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce Pavlov s c h v a l u j e následující program veřejného zasedání
obce Pavlov:
<br>
1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva
4.Rozpočtová opatření
5.Žádost o zrušení předkupního práva
<br>
<br> ANONYMIZOVÁNO PODLE ZÁKONA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Stránka 2
<br>
6.Prodej pozemků
7.Žádost o znepřístupnění pozemku
8.Městská policie
9.Petice
10.Různé
11.Diskuze
12.Závěr
<br>
Hlasování č.2:
Výsledek hlasování: Pro - 7 Proti - 0 Zdrželi se - 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3314471

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlov (Břeclav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz