« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - vyhlaska 4,2010 poplatek za ver. prostr..pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska 4,2010 poplatek za ver. prostr..pdf
OBEC Dolany
Obecně závazná vyhláška č.4./2010
<br> o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č.II/2010
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Obec Dolany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“) <.>
<br> Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných
<br> staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních
nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí
<br> umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranstvípro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
<br> televizních děl <.>
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 <.>
<br> Čl.3 -
Veřejná prostranství
<br> Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou
uvedena jmenovitě v příloze č.1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č.2.Tyto přílohy
tvoří nedílnou součást této vyhlášky <.>
<br> Čl.4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatek se platí od prvého dne,kdy začalo užívání veřejného prostranství,a trvá až
do dne,kdy toto užívání fakticky skončilo <.>
<br> Čl.5
Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 5 dní před z...

Načteno

edesky.cz/d/3311206

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz