« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - vyhlaska popl vstupné 1,2011.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska popl vstupné 1,2011.pdf
OBEC DOLANY
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 <,>
o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne14.dubna 2011 usnesením č.V/2011
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dolany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen
„poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,sportovní,prodejní nebo
reklamní akce,sníženého o daň z přidané hodnoty,je-li v ceně vstupného obsažena.2
<br> (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají.3
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je nejpozději 7 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh
akce,datum,hodinu a místo jejího konání,výši vstupného,případně doložit existenci
skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti <.>
<br> (2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,místo
podnikání,popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby <,>
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,čísla všech svých
účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí <,>
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.4
<br> 1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 6 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 6 ...

Načteno

edesky.cz/d/3311204

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz