« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VII,2018 17,12.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VII,2018 17,12.pdf
Zápis č.VII/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 17.12.2018
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:25 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 10.12.2018 v 15:00 hod a sejmuta 17.12.2018 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu - Veronika Lemberková,XXXX XXXXXX a zapisovatel XXXX XXXXX
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br>
1.Rozpočtové provizórium na rok 2019
2.Rozpočtové opatření č.9
3.Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Rozpočtové provizorium na rok 2019
<br> Do schválení rozpočtu na rok 2019 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria.V období
rozpočtového provizoria bude obec hradit tyto nejnutnější výdaje:
<br> • výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy
• nejnutnější výdaje týkající se chodu obce a obecního úřadu
• závazky,vyplývající z již uzavřených smluv
• příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolany
<br> Rozpočtové p...

Načteno

edesky.cz/d/3311194

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz