« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO V,2017 6,11.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO V,2017 6,11.pdf
Zápis č.V/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 6.11.2017
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 30.10.2017 v 11:00 hod a sejmuta 6.11.2017 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,Jiřího Škvrnu a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
<br> Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO III/2017 a IV/2017
2) Plán inventur 2017
3) Schválení směrnic Obce Dolany 1-18/2017
4) Žádost o odkup části obecního pozemku č.323 v KÚ Dolany
5) Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády 318/2017
6) Rozpočtové opatření č.6,7 a 8
7) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO III a IV/2016 ze dne 3.4.2017
 Kanalizace ve Svinišťanech – Uzavřena smlouva č.DS2017/02338 o poskytnutí dotace z
<br> rozpočtu Královéhradeckého kraje na doplnění kanalizac...

Načteno

edesky.cz/d/3311185

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz