« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO III,2017 29,5.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO III,2017 29,5.pdf
Zápis č.III/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 29.5.2017
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.16 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 22.5.2017 a sejmuta 29.5.2017 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2)
konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,Jiřího Škvrnu a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO II/2017 ze dne 3.dubna.2017
2) Smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č.112/2 a 194/12 v KÚ Krabčice na Obec
<br> Dolany
3) Zápis RK a Závěrečný účet DSO Jaroměřsko
4) Závěrečný účet Obce Dolany 2016
5) Změna Vyhlášky o nočním klidu <.>
6) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO II/2016 ze dne 3.4.2017
 Kanalizace ve Svinišťanech – Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
<br> kraje v programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod (administrace Pro...

Načteno

edesky.cz/d/3311183

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz