« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VI,2016 19,9.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VI,2016 19,9.pdf
Zápis č.VI/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 19.9.2016
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 8.9.2016 a sejmuta 16.9.2016 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Radoslava Všetečku,Veroniku Lemberkovou a zapisovatele XXXX XXXXX <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Propachtování obecních zemědělských pozemků
2) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – P ropachtování obecních zemědělských pozemků
<br> Na základě § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění starosta předložil návrh na zveřejnění
záměru na propachtování pozemků a části pozemků ve vlastnictví obce.Výše pachtovného bylo určeno dle
vyhlášky 298/2014 Sb.Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí ze dne 11.prosince 2014 o stanovení
seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve
znění...

Načteno

edesky.cz/d/3311178

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz