« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VI,2016 19,9.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VI,2016 19,9.pdf
Zápis č.VI/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 19.9.2016
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 8.9.2016 a sejmuta 16.9.2016 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Radoslava Všetečku,Veroniku Lemberkovou a zapisovatele XXXX XXXXX <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Propachtování obecních zemědělských pozemků
2) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – P ropachtování obecních zemědělských pozemků
<br> Na základě § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění starosta předložil návrh na zveřejnění
záměru na propachtování pozemků a části pozemků ve vlastnictví obce.Výše pachtovného bylo určeno dle
vyhlášky 298/2014 Sb.Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí ze dne 11.prosince 2014 o stanovení
seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve
znění...

Načteno

edesky.cz/d/3311178

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz