« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO IV,2016 6,6.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO IV,2016 6,6.pdf
Zápis č.IV/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 6.6.2016
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 27.5.2016 a sejmuta 6.6.2016 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že
přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Radoslava Všetečku,Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Alenu
Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO III/2016 ze dne 4.4.2016
2) Schválení učetní závěrky 2015 PO ZŠ a MŠ Dolany
3) Schválení učetní závěrky 2015 Obce Dolany
4) Schválení závěrečného účtu 2015
5) Veřejnoprávní smlouva OS/ODSH-0168/2016 s Městem Jaroměř
6) Prodej obecního pozemku stpč.2335 v KÚ Dolany
7) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO II/2016 ze dne 29.2.2016
<br>  DSO Jaroměřsko – Kanalizace Dolany – Čáslavky.Probíhá uzavírání smluv na stočné <.>
 Kanalizace ve Svinišťanech – Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Králov...

Načteno

edesky.cz/d/3311176

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz