« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Rozhodnutí - územní rozhodnutí. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

02300-2019.pdf [0,15 MB]
se sídlem Československé armády 23,160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
Č.J.: MCP6 241620/2019 V Praze dne: 07.10.2019
SPIS.ZN.: SZ MCP6 129094/2019/OV/Ko
Značka: P-152/Nebušice
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Kontaktní spojení: XXX XXX XXX / mkondr@prahaX.cz
Referentské č.: 31/2019
Příloha: Situace stavby 1:500
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Úřadu m.č.Praha 6,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 1.4.2019
podal
<br> Odbor technické vybavenosti MHMP,IČO 00064581,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1-
Staré Město <,>
který zastupuje PRO-CONSULT s.r.o <.>,IČO 26509172,Jankovcova 1055/13,170 00 Praha 7-
Holešovice <,>
kterou zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1956,K lukám 641/26,Praha
4-Libuš,142 00 Praha 411
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> Stavba č.0204 TV Nebušice,etapa 016 - V Sídlišti,Stavební objekt 300 - dešťová kanalizace <,>
v ul.V Sídlišti,Dubová a Sichrovského,Praha - Nebušice
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.152 (ostatní plocha),parc.č.992/2 (ostatní plocha),parc.č <.>
1228/1 (ostatní plocha),parc.č.1247/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Nebušice <.>
<...
02300-2019-b.pdf [2,23 MB]
126
<br> 'VĚTEV 1“ LOOm
<br> llU
<br> Lug'HP - ODZNG L“
<br> 111
<br> |_ EG E N DAZ “ DEŠTOVA KANALiZACE
<br> STÁVAJICÍ STAV DLE ZAMĚŘENI
<br> - — KATASTRÁLNL MAPA
<br> KT DN 500 — DÉLKA 101.00m KT DN 400 — DÉLKA 1295001
<br> KT DN 300 — DÉLKA 500001
<br> :] UV STÁVAJÍCí UUČNI VPUST
<br> BOZN.: ZAKRESY INŽENÝRSKÝCH sm V DOKUMENTACL SLOUŽI POUZE PRO POTŘEBY PROJEKTOVÉ.SKUTEČNÝ PRÚBĚH JE NUTNO PŘED ZAHÁJENIM STAVBY ZA PŘKOMNOSTI JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCÚ NECHAT VYTÝČIT <.>
<br> NOVÁ UL\ČN[ VPUST s PŘÍPGJKOU KT DN200
<br> NOVÁ HORSKÁ VPUST S PŘIPOJKGU KT DNZOD
<br> STÁVAJíCl INŽENÝRSKÉ SITĚ :
<br> SOTDO — KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
<br> KODRDINACE SE STAVBOU (TV NEBUŠJCE,ETAPA 0015 — U POHÁDKY)
<br> KABELOVÉ SDĚLOVACI VEDEAJ KABELOVÉ VEDENÍ SILNOPRGUD 22KV KABELOVE VEDENÍ SILNOPRGUD ?kV KABELOVÉ VEDENI VO
<br> PLYNOVOD STL
<br> VODOVOD
<br> SPLAŠKOVÁ KANAUZAOE
<br> DEŠTOVÁ KANALIZACE
<br> JEDNOTNA KANALIZACE
<br> STOŽÁR VO
<br> “* Výškový systém BpV Souřadnicový systém JTSK
<br> INVESTOR
<br> HLM.PRAHA OTV MHMP
<br> MFSTO
<br> STAVBY PRAHA — NEBUŠICE
<br> ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT XXXX XXXXXX
<br> Projektové (: inženýrské kancelář Držitel certifikátu kvality dle ČSN EN 130 90011009
<br> PRO-CONSULT s.r.o <.>
<br> WPRACOVAL
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> ! \ \ KANCELÁŘ: MQM% TEL/FAK:
<br> KONTROLOVAL
<br> LNGIOMAŠ HOCKE
<br> E—MNL: WEBSJTE:
<br> JANKOVCOVA 13.PRAHA ? 256 712 288 nome©proconsult.cz www.proconsult.cz
<br> NÁZEV AKCE
<br> STAVBA č.0204 TV NEBUŠICE ETAPA 0016 - v SÍDLIŠTI
<br> STUPEN DOKUMENTACE
<br> DUR
<br> DATU M
<br> 08/2018
<br> MÉŘÍTKO
<br> ?:500
<br> POČET FORMÁTÚ
<br> 8xA4
<br> CLSLO ZAKÁZKY
<br> 059/2018
<br> NÁZEV
<br> OBJEKTU
<br> 30300 - DEŠÍOVÁ KANALIZACE
<br> ČíSLO KOPIE
<br> \
<br> NÁZEV
<br> PŘILOHY
<br> SITUACE
<br> CAST ČISLO PŘÍLOHY DOKUMENTACE
<br> D.1.3.2.a
<br> 1000/84
<br> 1000/209 1000/75
<br> 1000/210
<br> 1000/74
<br> 1000/73
<br> 968
<br> 974/1 974/3
<br> \\\\\ 989 -1
<br> 3K\20+70 AYKY
<br> 966/1
<br> L__J + + * ' + | _ 1 1 + + 556 M1 1 1 E...

Načteno

edesky.cz/d/3309247

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz