« Najít podobné dokumenty

Město Vejprty - Opatření obecné povahy- veřejná vyhláška pro stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce „Oprava živičného povrchu silnice III/2239 Kovářská“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vejprty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
[\ll—b'._“3'.! Švermy Q"" :=“ mol bude osazen * z.__ uld'iimmkysulld *— "' PW “' Š Š' *.<.> <.>,š ?? É: & už
<br> Na bí
<br> OVÉŘENO ZA PODMÍNEK ROZHODNUTI VYDANÉHO ODBOREM DOPRAVY MĚSTSKÉHO UŘADU v K A D A N |
<br> Ze dne: _9 40- 2019 6— i: ODPK » ý/t/zf/w/q Lyu
<br> „ mnmswmčx vÁ Podpis— of; % REF.ODBDRU Dopa
<br> POLIClE cesxa REPUBLIKY
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ Poucne USYECKEHO KRAJE
<br> úmnlooaon nomen“ INSPEKTORÁT cnomurov
<br> Lil :? — 427 „27:0
<br> : 'i'“
<br> lží že“ ! lČJ-ZO.<.>.'.<.>.„.-040306 Hunonomuona _-.Podpis: Do: - f„ fér/„m “04"
<br> &' JW“,! n i,1.4.a.- » "* ENUM ___ "23 €*“ Č 1%“ l."in.a? »."+.% '? xL „_ II,4.239 „f ;! : Po dobu trvání úplné uzavírky bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem.: Název akce;.<.>.vypracoval: MidualTrmčinqu * Oprava zmcného povrcgm ;ilníce III/2239 Kovářská J,DOPRAVNÉ - INZENYRSKÉ om í “W= 09/2019,Název výkresu: Detail 1 (označení pracovnmo místa) List č.: 2
<br> Format':1xM
<br> Vypmcoval: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Formát: Xx AX
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Ustč.:3
<br> Název akce:
<br> řská
<br> vá
<br> u silnice III/2239 Ko
<br> DOPRAVNÉ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> Název vykrau' : Detail 2
<br> Oprava živičného po
<br> (» 93 Nm
<br> *****
<br> > na >.? !& N “??/00 tynsuynoxhnsl * “% 403,9“ s,1 _ ! \ ' ' ' '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1—— E )(._ mw ("—ovn“ ) \ mwméoéuec) “.Ž \ lm & g: x.IP22 9 X “ ""a _,%,<.> ť * "" M.<.>.-_ *— “a "> ' n / —.<.> WMA/čna Á ([ lží/v alf/.0M 165“ fr? o -- » _: VERENQZA PODMINEK ROZHODNUTI - zmnlšggggšgžwplglcm,vaANEHo ODBOREM DOPRAVY qmasrmxenoxnue MESTSKEHO URADU v KA DA N | uzsmnionson oommnnNsvexTonArcnomurov 2 0 <.>,<,> e dne: _.- — Odsouhlamo dne: (i <.>,<.> A lt,„,<.> g ' 2019 c,<.> anu- %Zfďřř'l— 7 IGJ-20.4.Í.Í.<.>.-040306 Platnost omezena Podpiy,' C Í ODPK 'Í/Á/W/Ý (% Á D": nnnr n.„.<.>.UNEČKW r,<.> \\ REUSL <.>,Podpis.g gg; ODBOR'J QODPA
<br>,_ _,_ J,<.>.„QM-„51% mdo/[MI,VW
<br> ry <.>
<br> Název akce: Wplacovalz Michal Trenčlnský
<br> Oprava žlvičného povrchu sllnlce III/2239 Kovář...
Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ
ODBOR DOPRAVY,PRACOVIŠTĚ JANA ŠVERMY 21
<br>
<br> Č.j.: ODPK-41214/2019/Slu
<br> Spis.zn./Skart.zn.: 280.4 S/5
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: reli.sluneckova@mesto-kadan.cz
<br>
<br> Datum: 2019-10-09
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
<br>
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Kadaň,jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě žádosti Michala Trenčínského,IČ: 742
<br> 89 501,se sídlem: M.Kudeříkové 1575,256 01 Benešov ze dne 04.10.2019 v souladu
<br> s ustanovením § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> na silnici: č.III/2239
<br> v místě: v ul.Měděnecká v obci Kovářská
<br> v úseku: od železničního přejezdu (P1978) po křižovatku se silnicí č.III/21911
<br> (staničení km 2,550 – 3,538)
<br> v termínu: od 24.10.2019 do 28.10.2019
<br> z důvodu: stavební práce
<br> v rámci akce: „Oprava živičného povrchu silnice III/2239 Kovářská“ <.>
<br>
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Kadaň,jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona po předchozím souhlasu dotčeného orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství
<br> policie Ústeckého kraje,územního odboru Dopravního inspektorátu Chomutov č.j.: KRPU-173881-
<br> 1/ČJ-2019-040306 ze dne 07.10.2019 s t a n o v í ve smyslu § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> přechodnou úpravu provozu (přechodné dopravní značení) podle přiložené,a v tomto řízení
<br> ověřené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,spočívající
<br> v umístění následujícího dopravního značení a dopravního zařízení (dále jen „dopravní značení“):
<br>
<br> Dopravní značení umístěné minimálně týden před zahájením prací:...

Načteno

edesky.cz/d/3309122

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vejprty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz