« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Návratná finanční výpomoc vrámci Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

žádost
MĚSTO KLIMKOVICE
Městský úřad Klimkovice
Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br> _______________________________________________________________________________________________________________
<br> Žádost o návratnou finanční výpomoc (NFV)
v rámci Programu města Klimkovice pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.výzva“
<br> I.IDENTIFIKACE ŽADATELE
ŽADATEL: (jméno,přijímení,titul)
<br>
DATUM NAROZENÍ:
<br>
ADRESA TRVALÉHO POBYTU ŽADATELE:
(ulice,číslo popisné/orientační,PSČ)
<br>
ADRESA PRO DORUČENÍ:
(v případě,že je odlišná od trvalého pobytu)
<br>
BANKOVNÍ SPOJENÍ: (název a adresa bankovního ústavu,číslo účtu a kód banky)
<br>
TELEFON:
<br>
E-MAIL:
<br>
<br>
II.VÝMĚNA KOTLE,VÝŠE A DOBA SPLÁCENÍ
TYP POŘIZOVANÉHO KOTLE (tepelné čerpadlo,kotel na biomasu s ručním přikládáním,kotel na biomasu automatický,plynový kondenzační kotel):
<br>
VÝŠE PŘEDPOKLÁDANÝCH UZNATELNÝCH VÝDAJŮ (UV) v Kč včetně DPH dle žádosti o dotaci na KÚ MSK:
<br>
VÝŠE POŽADOVANÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (NFV) v Kč (dle typu pořizovaného kotle,max.do výše předpokládaných UV v Kč včetně DPH dle žádosti o dotaci na KÚ MSK):
<br>
VÝŠE ROVNOMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK (min.500,- Kč/měsíčně,max. 2.000,- Kč/měsíčně,zaokrouhleno na celé stokoruny):
<br>
DOBA SPLÁCENÍ,MAX.10 let (vypočteno dle výše NFV a výše rovnoměrných měsíčních splátek,uvedeno v letech/měsících)
<br>
MÍSTO REALIZACE,pokud je odlišné od adresy trvalého pobytu (adresa objektu,kde bude realizována výměna kotle):
<br>
<br>
III.PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Žadatel je povinen předložit současně se žádostí o NFV,dle čl.VI odst.2a) „Programu města Klimkovice pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.výzva“,kopii Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) nebo písemné potvrzení Krajského úřadu...
program
MĚSTO KLIMKOVICE
Městský úřad Klimkovice
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br> _______________________________________________________________________________________________________________
<br>
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“
www.sfzp.cz www.mzp.cz
<br> Program města Klimkovice pro poskytování návratných finančních výpomocí
<br> na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu
<br> „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.výzva“
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Účel a důvody Programu
<br> 1) Program upravuje poskytování návratných finančních výpomocí na realizaci výměny zdroje tepla
<br> v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ za účelem podpory
<br> výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech,úspor energie a dalších
<br> adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Moravskoslezského
<br> kraje <.>
<br> 2) Program stanoví postup při poskytování návratné finanční výpomoci žadatelům k předfinancování
<br> výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroj tepla <.>
<br> 3) Návratná finanční výpomoc (dále jen „NFV“) bude poskytnuta z rozpočtu města Klimkovice (dále
<br> jen „Město“) dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> pozdějších předpisů,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,zákona
<br> č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů,s využitím dotace z prostředků
<br> Státního fondu životního prostředí <.>
<br> 4) Celková výše tohoto Programu je limitována objemem finančních prostředků,o které bylo
<br> požádáno v rámci žádosti o poskytnutí podpory dle Výzvy č.1/2019 na Státní fond životního
<br> prostředí ČR (SFŽP ČR).Výše prostředků byla stanovena na základě projeveného zájmu ze strany
<br> občanů města Klimkovice.Po vyčerpání tohoto objemu nebude možné podpořit ...

Načteno

edesky.cz/d/3307625

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz