« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Kontrola výkonu samostatné působnosti u obce Rokytno.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kontrola výkonu samostatné působnosti u obce Rokytno.
Částečný výpis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 10/2019
<br> konaného dne 26.9.2019
<br> 12) Kontrola výkonu samostatné působnosti u obce Rokytno — Ministerstvo vnitra,odbor veřeiné správy! dozoru a kontroly
<br> A.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledky uskutečněné kontroly,dne 23.7.2019,Ministerstvem vnitra,odbor veřejné správy,dozoru a kontroly <.>
<br> B.Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje přijatá nápravná opatření kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezeníjejich opakování,dle přílohy č.1,která je přílohou tohoto zápisu <.>
<br> Hlasování: Pro 9,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> Návrh byl schválen <.>
<br> Usnesení č.5/10/2019
<br> Příloha č.1 k zasedání OZ dne 26.9.2019 SHLEDANÁ PORUŠENÍ ZÁKONA
<br> Při kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Rokytno,provedené Ministerstvem vnitra,odbor veřejné správy,dozoru a kontroly,která byla zahájena dne 23.července 2019,byla shledána následující porušení zákona:
<br> 1) Obec porušila s š 87 zákona o obcích (k platnému usnesení zastupitelstva obce,rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce,nestanoví—li zvláštní právní předpis jinak) tím,že:
<br> a.obec vede jako usnesení i případy,kdy ZO projednávanou záležitost pouze bere na vědomí,aniž by o nich hlasovalo.1 tyto závěry jednání jsou výslovně označovány jako usnesení,jsou jim přidělována pořadová čísla a uvádí se společně s ostatními (platnými) usneseními ve výpisech usnesení (doloženo příkladmo kopiemi zápisů ze zasedání Z0 a výpisů usnesení z těchto
<br> zasedání konaných ve dnech 26.září 2018,2.listopadu 2018,28.března 2019 a 27.června 2019) <,>
<br> b.v zápise ze zasedání ZO konaného dne 27.června 2019 je pod bodem č.17 výsledek hlasování označen jako „ Usnesení č.]5/7/2019 “ a ve výpisu usnesení z tohoto zasedání ZO je usnesení uvedeno jako schválené ZO,přičemž pro schválení návrhu usnesení se vyslovilo jen 7 členů ZO,kdy výsledkem takového hlasování není vznik usnesení (dolo...

Načteno

edesky.cz/d/3307190

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz