« Najít podobné dokumenty

Obec Klínec - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Klínce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Klínce
<br> (uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> mezi:
<br> Poskytovatelem dotace: Obec Klínec se sídlem Klínec 138,252 10 Mníšek pod Brdy IC: 00640719
<br> zastoupená starostkou obce Klínec Markétou Polívkovou,bankovní spoj ení: Česká spořitelna a.s <.>
<br> číslo účtu: 0388079359/0800
<br> kontaktní spojení: tel.: 257 730 306,mobil: 776 700 346,email.:
<br> marketapolivkova©obecklinec.eu (dále jen „poskytovatel“)
<br> Příjemcem dotace: Obec Jíloviště se sídlem Pražská 81,252 02 Jíloviště lČO:00241334
<br> zastoupená ing.Vladimirem Dlouhým,starostou obce č.ú.4309731379/0800 kontaktní spojení: tel.257 730 274,e-mail: obec©jilovistecz
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> !.Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ll.až Ill.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 50 000,- Kč,slovy padesát tisíc korun Kč (padesát tisíc korun českých) <.>
<br> 2) Poskytovatel poskytuje tuto dotaci na na provoz Pošty Partner Jíloviště se spádovou oblasti Trnová a Klínec <.>
<br> Il.Splatnost peněžních prostředků
<br> 1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku l.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 31.9.2019 <.>
<br> 2) Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 31.8.2018.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku <.>
<br> 1) 2)
<br> 3)
<br> 1)
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 6)
<br> 7)
<br> Povinnosti příjemce
<br> Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku |.této smlouvy <.>
<br> Vyúčtování dotace musí být doloženo fakturami prokazujícími použití dotace vsouladu s podmínkami stanovenými k jejímu užití <.>
<br> Vyúčtování dotace doručí příje...

Načteno

edesky.cz/d/3305688


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz